วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ราชวิทยาลัยฯ จักเป็นผู้ชี้นำคุณภาพมาตรฐาน ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา แก่มวลสมาชิกด้วยความสำนึกในความถูกต้องยิ่งร่วมกัน เพื่อดำรงไว้ซึ่งเวชปฏิบัติที่ดีงามและสุขภาพดีถ้วนหน้าของปวงชนชาวไทย

พันธกิจ

ราชวิทยาลัยฯ จักทำหน้าที่

  1. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ วิชาการ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยเฉพาะด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา สำหรับมวลสมาชิก เพื่อให้มีความรู้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้มวลสมาชิก สามารถดำรงไว้ซึ่งเวชปฏิบัติที่ดีงาม
  2. จัดทำหลักสูตร และการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ให้มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการประเมิน และประกันคุณภาพมาตรฐานการฝึกอบรมในทุกสถาบันฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอ
  3. ให้ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านโสต ศอ นาสิกวิทยาที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทย เพื่อให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า
  4. ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องและการวิจัยสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า และอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
  5. เป็นศูนย์กลางการติดต่อและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการทางด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า และอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ