คณะกรรมการบริหาร 2564-2566

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร 2564-2566

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล
ที่ปรึกษา
Advisors
นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์
Aurchart Kanjanapitak, MD

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชัย อยู่สวัสดิ์
Asst.Prof. Chai Euswas,MD
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
Honorary Advisor
รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุเมธ พีรวุฒิ
Assoc.Prof.Sumet Peeravud, MD

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์
Asst.Prof.Dr.Patravoot Vatanasapt, MD
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สาธารณสุข
Honorary Advisor of Public Health
นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์
Manus Potaporn, MD
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เหรัญญิก
Honorary Advisor of treasurer
พลอากาศตรีหญิงทรงพร วาณิชเสนี
Air Vice Marshal Songporn Vanichsenee, MD
ประธาน
President
รองศาสตราจารย์นายแพทย์สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
Assoc. Prof.Sanguansak Thanaviratananich, MD
รองประธาน
Vice President
แพทย์หญิงสมจินต์ จินดาวิจักษณ์
Somjin Chindavijak, MD
เลขาธิการ
Secretary General
พลตรีหญิงรองศาสตราจารย์ปริยนันทน์ จารุจินดา
Assoc.Prof.Col.Pariyanan Jaruchinda, MD
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary General
นายแพทย์เดชาศักดิ์ สุขนวล
Dechasak Suknual, MD
เหรัญญิก
Treasurer
นายแพทย์สาธิต ก้านทอง
Sathit Kanthong, MD
วิชาการ
Academic Affairs
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ภาวิน เกษกุล
Assoc.Prof.Phawin Keskool, MD
กรรมการกลาง
Committee members

นาวาอากาศเอกจงรักษ์ พรหมใจรักษ์
Group Captain Jongruk Promjairuk, MD

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ
Asst.Prof.Jarinratn Sirirattawan, MD

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร
Assoc.Prof.Songklot Aeumjaturapat, MD
(ประธาน อฝส. สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
Chairman of Sub-committee for Training and Examination in Otorhinolaryngology)

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทิการ์ สันสุวรรณ
Assoc.Prof.Nuntigar Sonsuwan, MD
(วิรัชกิจ และประธาน อฝส.โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
International Affairs and Chairman of Sub-committee for Training and Examination in Diploma of Board of Sleep Otolaryngology)

แพทย์หญิงนาตยา มิลส์
Nadtaya Mills, MD

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ประยุทธ ตันสุริยวงษ์
Asst.Prof.Prayuth Tunsuriyawong, MD
(ประธานฝ่ายวารสาร และวิจัย
Chairman of Journal & Research)

รองศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพันธ์ เจริญชาศรี
Assoc.Prof.Peerapun Jareoncharsri, MD
(ประธานฝ่ายปฏิคม ทะเบียน ประชาสัมพันธ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Chairman of the Hostess, Registration, Public Relations and Electronic Media)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พลพร อภิวัฒนเสวี
Asst.Prof. Polporn Apiwattanasawee, MD

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์
Assoc.Prof.Pakpoom Supiyaphun, MD

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง
Assoc.Prof.Waipoj Chanvimalueng, MD
(ประธาน อฝส. อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
Chairman of Sub-committee for Training and Examination in Facial Plastic and Reconstructive Surgery)

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพล ซื่อตรง
Assoc.Prof.Surapol Suetrong, MD

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุเชษฐ์ ชินไพโรจน์
Asst.Prof.Suchet Chinpairoj, MD

01