คณะกรรมการบริหาร 2559-2560

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร 2559-2560
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล
ที่ปรึกษา/วิเทศสัมพันธ์
Advisor/Foreign relations
นายแพทย์ภักดี สรรค์นิกร
Phakdee Sannikorn, MD
ประธาน
President
รองศาสตราจารย์พลตรีกรีฑา ม่วงทอง
Greetha Moungthong, MD
รองประธาน
Vice President
ศาสตราจารย์นายแพทย์ ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์
Chairat Neruntarat, MD
เลขาธิการ
Secretary General
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเสาวรส ภทรภักดิ์
Saowaros Patarapak, MD
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary General
แพทย์หญิงวันดี ไข่มุกด์
Wandee Khaimook, MD
แพทย์หญิงนิดา ไรท์
Nida Wright, MD
วิชาการ
Scientific Chairman
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์
Thongchai Bhongmakapat, MD
เหรัญญิก
Treasurer
พลอากาศตรีหญิงทรงพร วาณิชเสนี
Songporn Vanichsenee, MD
ปฏิคม
Receptionist/Hostess
พันเอกสมศักดิ์ จันทรศรี
Somsak Chandhasri, MD
กรรมการ
Committee members
นายแพทย์จิระพงษ์ อังคะรา
Girapong Ungkhara, MD
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์
Choladhis Sinrachtanant, MD
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรพร รัตนเอนกชัย
Teeraporn Ratanaanekchai, MD
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทิการ์ สันสุวรรณ
Nuntigar Sonsuwan, MD
ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญชู กุลประดิษฐารมณ์
Boonchu Kulapaditharom, MD
นายแพทย์พรเอก อภิพันธ์
Pornake Apipan, MD
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ พีรพันธ์ เจริญชาศรี
Perapun Jareoncharsri, MD
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์
Pakpoom Supiyaphun, MD
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภาวิน เกษกุล
Phawin Keskool, MD
พลอากาศโทมานิตย์ ศัตรูลี้
Manit Satrulee, MD
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล
Salyaveth Lekagul, MD
นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์
Aurchart Kanjanapitak, MD

Last update: 26 ตุลาคม 2562