คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย วาระปี 2567-2569

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล
ที่ปรึกษา
Advisors
รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุเมธ พีรวุฒิ
Assoc.Prof. Sumet Peeravud, MD

รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์นายแพทย์ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์
Assoc..Prof.Dr. Patravoot Vatanasapt, MD
ประธาน
President
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาวิน เกษกุล
Assoc.Prof.Phawin Keskool, MD
รองประธาน
Vice President
พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์ปริยนันทน์ จารุจินดา
Assoc.Prof.Maj.Gen Pariyanan Jaruchinda, MD
เลขาธิการ
Secretary General
แพทย์หญิงสมจินต์ จินดาวิจักษณ์
Somjin Chindavijak, MD
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary General
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พลพร อภิวัฒนเสวี
Asst.Prof. Polporn Apiwattanasawee, MD
เหรัญญิก
Treasurer
นายแพทย์สาธิต ก้านทอง
Sathit Kanthong, MD
วิชาการ
Academic Affairs
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ
Asst.Prof.Permsarp Isipradit, MD
กรรมการกลาง
Committee members

นาวาอากาศเอกหญิง กรองกาญจน์ ว่องคงคากุล
Gp.Capt.Krongkarn Wongkongkarkul, MD

นายแพทย์ณัฐรัฐ ตรีนุสนธิ์
Nattarat Trinusonth, MD
(รองประธานฝ่ายปฎิคม ทะเบียน ประชาสัมพันธ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์: Vice Chairman of Hostess, Registration, Public Relations and Electronic Media)

นายแพทย์เดชาศักดิ์ สุขนวล
Dechasak Suknual, MD

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร
Assoc.Prof. Songklot Aeumjaturapat, MD
(ประธาน อฝส. สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
(ประธาน อฝส.สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา: Chairman of Sub-committee for Training and Examination in Otolaryngology)

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทิการ์ สันสุวรรณ
Assoc.Prof. Nuntigar Sonsuwan, MD
(วิรัชกิจ และประธาน อฝส. อนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ: International Affairs and Chairman of Sub-committee for Training and Examination in Diploma of Board of Sleep Otolaryngology)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พีรพันธ์ เจริญชาศรี
Assoc.Prof.Peerapun Jareoncharsri, MD
(ประธานฝ่ายปฏิคม ทะเบียน ประชาสัมพันธ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์: Chairman of the Hostess, Registration, Public Relations and Electronic Media)

แพทย์หญิงภาวิณี เอี่ยมจันทน์
Pawinee Eamchan, MD

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภูริช ประณีตวตกุล
Asst.Prof.Phurich Praneetvatakul, MD
(ประธานฝ่ายวารสาร: Chairman of Journal)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชิต ชีวเรืองโรจน์
Asst.Prof.Wichit Cheewaruangroj, MD

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง
Assoc.Prof.Waipoj Chanvimalueng, MD
(ประธานฝ่ายวิจัยและจริยธรรม และ ประธาน อฝส. อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า: Chairman of Research and Ethics; Chairman of Sub-committee for Training and Examination in Facial Plastic and Reconstructive Surgery)

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิราภรณ์ อัจฉริยะเสถียร
Viraporn Atchariyasathian, M.D.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รักษ์ ตนานุวัฒน์
Asst.Prof.Rak Tananuwat, MD

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
Assoc. Prof.Sanguansak Thanaviratananich, MD

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภวรรณ เลาหศิริวงศ์
Asst.Prof.Supawan Laohasiriwong, MD

นายแพทย์สิทธิ เชาวน์ชื่น
Sitthi Chaowchuen, MD
(ประธานฝ่ายประสานสาธารณสุขและแพทย์นอกสถาบันฝึกอบรม: Chairman of Public Health Subcommittee and Non-Training Institute Physician Coordination)