คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร 2564-2566

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล
ที่ปรึกษา
Advisors
นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์
Aurchart Kanjanapitak, MD

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชัย อยู่สวัสดิ์
Asst.Prof. Chai Euswas,MD
ประธาน
President
รองศาสตราจารย์นายแพทย์สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
Assoc. Prof.Sanguansak Thanaviratananich, MD
รองประธาน
Vice President
นายแพทย์พรเอก อภิพันธุ์
Pornake Apipan, MD
เลขาธิการ
Secretary General
พลตรีหญิงรองศาสตราจารย์ปริยนันทน์ จารุจินดา
Major General Assoc. Prof. Pariyanan Jaruchinda, MD
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary General
นายแพทย์เดชาศักดิ์ สุขนวล
Dechasak Suknual, MD
เหรัญญิก
Treasurer
นายแพทย์สาธิต ก้านทอง
Sathit Kanthong., MD
วิชาการ
Academic Affairs
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ภาวิน เกษกุล
Assoc. Prof. Phawin Keskool, MD
กรรมการกลาง
Committee members
นาวาอากาศเอกจงรักษ์ พรหมใจรักษ์
Group Captain Jongruk Promjairuk, MD

รองศาสตราจารย์นายแพทย์จิระพงษ์ อังคะรา
Assoc. Prof. Girapong Ungkhara, MD
ประธาน อฝส. อนุสาขาศัลยศาสตร์ ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
Chairman of Sub-committee for Training and Examination in Facial Plastic and Reconstructive Surgery

ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์
Prof. Chairat Neruntarat, MD
ประธาน อฝส. อนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
Chairman of Sub-committee for Training and Examination in Diploma of Board of Sleep Otolaryngology

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร
Assoc. Prof. Songklot Aeumjaturapat, MD
ประธาน อฝส.สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา และอฝส.กลาง
Chairman of Sub-committee for Training and Examination in Otorhinolaryngology

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทิการ์ สันสุวรรณ
Assoc. Prof. Nuntigar Sonsuwan, MD
วิรัชกิจ
International Affairs

แพทย์หญิงนาตยา มิลส์
Nadtaya Mills, MD

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ประยุทธ ตันสุริยวงษ์
Asst. Prof. Prayuth Tunsuriyawong, MD
ประธานฝ่ายวารสาร และวิจัย
Chairman of Journal & Research

รองศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพันธ์ เจริญชาศรี
Assoc.Prof. Perapun Jareoncharsri, MD
ประธานฝ่ายปฏิคม ทะเบียน ประชาสัมพันธ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Chairman of the Hostess, Registration, Public Relations and Electronic Media

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์
Assoc. Prof. Pakpoom Supiyaphun, MD

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง
Assoc. Prof. Waipoj Chanvimalueng, MD

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพล ซื่อตรง
Assoc. Prof. Surapol Suetrong, MD

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุเชษฐ์ ชินไพโรจน์
Asst. Prof. Suchet Chinpairoj, MD