ความรู้สำหรับแพทย์และ CPG
หัวข้อ วันที่
Guideline Snoring and Obstructive Apnea 19/1/2022
หนังสือคำแนะนำการคัดกรองการได้ยินในทารก 5/11/2021
แนวปฏิบัติการให้บริการคลินิก โสต ศอ นาสิก วิถีใหม่ ในสถานการณ์การระบาดของ COVID 19 16/8/2021
วิธีเก็บสิ่งตรวจจากบริเวณหลังโพรงจมูก (Nasopharyngeal Swab) 3/8/2021
(ร่าง) แนวทางในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก 15/6/2021
(ร่าง) แนวทางปฏิบัติสำหรับการให้บริการในคลินิกโสต ศอ นาสิก 15/6/2021
(ร่าง) แนวทางการใช้อุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียมในการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 17/3/2021
European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020 18/5/2020
Clinical Practice Guideline: Improving Nasal Form and Function after Rhinoplasty 18/5/2020
Clinical Practice Guideline: Nosebleed (Epistaxis) 18/5/2020
Clinical Practice Guideline- Bell's palsy 18/5/2020
Clinical Practice Guideline- Cerumen Impaction 18/5/2020
Clinical Practice Guideline Sudden Hearing Loss (Update) 18/5/2020
Clinical Practice Guideline- Tympanostomy Tubes in Children 18/5/2020
Clinical Practice Guideline-Meniere's Disease 18/5/2020

Page 1 of 18  (All 262 records)