ติดต่อราชวิทยาลัย

สำนักงานประธานราชวิทยาลัยฯ:

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร 043-363-565 อีเมล sanguans@kku.ac.th


สำนักงานเลขาธิการ:

กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 315 ถ. ราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Fax: 02-354-4109 อีเมล: rcotsecretariat@gmail.com