คณะกรรมการบริหาร 2561-2563

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร 2561-2563
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล
ที่ปรึกษา
Advisor
นายแพทย์ภักดี สรรค์นิกร
Phakdee Sannikorn, MD
รองศาสตราจารย์พลตรีกรีฑา ม่วงทอง
Assoc. Prof. Maj. Gen.Greetha Moungthong, MD
ประธาน
President
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงเสาวรส ภทรภักดิ์
Prof.Saowaros Patarapak, MD
รองประธาน
Vice President
นายแพทย์พรเอก อภิพันธุ์
Pornake Apipan, MD
เลขาธิการ
Secretary General
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรพร รัตนาเอนกชัย
Assoc. Prof.Teeraporn Ratanaanekchai, MD
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary General
แพทย์หญิงนิดา ไรท์
Nida Wright, MD
เหรัญญิก
Treasurer
พลอากาศตรีหญิงทรงพร วาณิชเสนี
Air Vice Marshal Songporn Vanichsenee, MD
ประธานวิชาการ
Scientific Chairman
รองศาสตราจารย์พันเอกหญิงปริยนันทน์ จารุจินดา
Assoc. Prof. Col. Pariyanan Jaruchinda ,MD
ปฏิคม
Receptionist/Hostess
พันเอกสมศักดิ์ จันทรศรี
Col.Somsak Chandhasri, MD
รองศาสตราจารย์นายแพทย์จิระพงษ์ อังคะรา
Assoc. Prof.Girapong Ungkhara, MD
ประธาน อฝส. สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภาวิน เกษกุล
Asst. Prof. Phawin Keskool, MD
ประธาน อฝส. อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า รองศาสตราจารย์นายแพทย์ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์
Assoc. Prof. Pakpoom Supiyaphun, MD
ประธาน อฝส. อนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์
Prof. Chairat Neruntarat, MD
ประธานการศึกษาต่อเนื่องและกิจกรรมสังคม
Continuing Education & Social Activities
รองศาสตราจารย์นายแพทย์สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
Assoc. Prof. Sanguansak Thanaviratananich, MD
ประธานวิรัชกิจ
International Affairs
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทิการ์ สันสุวรรณ
Assoc. Prof. Nuntigar Sonsuwan, MD
กรรมการกลาง
Committee members
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติ จันทรพัฒนา
Assit. Prof. Kitti Jantharapattana, MD
รองศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพันธ์ เจริญชาศรี
Assoc. Prof. Peerapun Jareoncharsri, MD
นายแพทย์เดชาศักดิ์ สุขนวล
Dechasak Suknual, MD
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชัย อยู่สวัสดิ์
Asst. Prof. Chai Euswas, MD
พลอากาศโทมานิตย์ ศัตรูลี้
Air Marshal Manit Satrulee, MD
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล
Salyaveth Lekagul, MD
นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์
Aurchart Kanjanapitak, MD

Last update: 26 ตุลาคม 2563