ประกาศราชวิทยาลัยฯที่สำคัญ
ฉบับที่ รายละเอียด
1

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาพัฒนาข้อสอบ Rhinology

ประกาศวันที่ 12 มกราคม 2565

2

แต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาพัฒนาข้อสอบ ด้าน Otology & Neuro-otology

ประกาศวันที่ 12 มกราคม 2565

3

ข้อกำหนดเกณฑ์การมีสิทธิสมัครสอบ และการประเมินเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ ของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

ประกาศวันที่ 12 มกราคม 2565

4

ข้อกำหนดเกณฑ์การมีสิทธิสมัครสอบ และการประเมินเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา ของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

ประกาศวันที่ 12 มกราคม 2565

5

ข้อกำหนดเกณฑ์การมีสิทธิสมัครสอบ และการประเมินเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

ประกาศวันที่ 12 มกราคม 2565

6

การบริหารจัดการเอกสารการเงินของราชวิทยาลัยฯ

ประกาศวันที่ 24 มกราคม 2565

7

กิจกรรมที่สามารถเบิก และอัตรารเบิก/ค่าตอบแทน

ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2565

8

แต่งตั้งอนุกรรมการประกวดวิจัยแพทย์ประจาบ้านปีการฝึกอบรม 2564

ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2565

9

ทุนสนับสนุนการวิจัย "คณิต มันตาภรณ์" ประจาปี 2565-2566

ประกาศวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

10

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดาเนินการเลือกตั้งกรรมการราชวิทยาลัย วาระ พ.ศ. 2567-2569

ประกาศวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

11

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัย

ประกาศวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

12

การเพิ่มคุณสมบัติของอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบในหลักสูตรของราชวิทยาลัยฯ

ประกาศวันที่ 31 สิงหาคม 2565

13

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรม

ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2565

14

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ฯ วาระ 2564-2566

ประกาศวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

15

แต่งตั้งกรรมการประสานงาน และการตรวจงานจ้างการจัดพิมพ์หนังสือประวัติศาสตร์โสต ศอ นาสิกแพทย์ และประวัติราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย

ประกาศวันที่ 24 มกราคม 2565