ประกาศราชวิทยาลัยฯที่สำคัญ
ฉบับที่ รายละเอียด
1

ประกาศราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ ๑/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙

ประกาศวันที่ 25 มกราคม 2567

2

ประกาศราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ ๒/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙

ประกาศวันที่ 25 มกราคม 2567

3

ประกาศราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ ๓/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านโรคหู วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙

ประกาศวันที่ 25 มกราคม 2567

4

ประกาศราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ ๔/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านโรคกล่องเสียงและการกลืน วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙

ประกาศวันที่ 25 มกราคม 2567

5

ประกาศราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ ๕/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙

ประกาศวันที่ 25 มกราคม 2567

6

ประกาศราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ ๖/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านโรคจมูกและภูมิแพ้ วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙

ประกาศวันที่ 25 มกราคม 2567

7

ประกาศราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ ๗/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙

ประกาศวันที่ 25 มกราคม 2567

8

ประกาศราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ ๘/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙

ประกาศวันที่ 25 มกราคม 2567

9

ประกาศราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ ๙/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านหู คอ จมูกเด็ก วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙

ประกาศวันที่ 25 มกราคม 2567

10

ประกาศราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ ๑๐/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการวิจัย วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙

ประกาศวันที่ 25 มกราคม 2567

11

ประกาศราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ ๑๑/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม ทะเบียน ประชาสัมพันธ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙

ประกาศวันที่ 25 มกราคม 2567

12

ประกาศราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ ๑๒/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านจริยธรรม วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙

ประกาศวันที่ 25 มกราคม 2567

13

ประกาศราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ ๑๓/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาโสต ศอ นาสิกแพทย์ดีเด่น วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙

ประกาศวันที่ 25 มกราคม 2567

14

ประกาศราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ ๑๔/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ "การให้ความรู้แก่ประชาชนทางสื่อสังคม" วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙

ประกาศวันที่ 25 มกราคม 2567

15

ประกาศราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยที่ ๑๕/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน การฝึกอบรม ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ 11 มีนาคม 2567


Page 1 of 2  (All 29 records)