รับสมัครแพทย์ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันนี้ – 11 กุมภาพันธ์ 2565

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครแพทย์ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันนี้ – 11 กุมภาพันธ์ 2565

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบ


เอกสารแนบ