ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ที่ อฝส.ปน 1/2567 เรื่อง แนวทางการสอบ เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมโสต ศอ นาสิกวิทยาด้านนาสิกวิทยา และโรคภูมิแพ้ ของแพทยสภา ประจำปีการฝึกอบรม 2566

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อประกาศนียบัตรในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านนาสิกวิทยาและ โรคภูมิแพ้ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ อฝส.ปน 1/2567 เรื่อง แนวทางการสอบ เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมโสต ศอ นาสิกวิทยาด้านนาสิกวิทยา และโรคภูมิแพ้ ของแพทยสภา ประจำปีการฝึกอบรม 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบ


เอกสารแนบ

Last update: 21 กุมภาพันธ์ 2567