แนวทางการสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพด้านศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ ประจำปี 2565
  1. แนวทางการสมัครสอบฯ ด้านศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ

  2. แบบรายงานหัตถการเพื่อการสมัครสอบประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ

  3. ใบสมัครสอบ เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านศัลยศาสตร์ศีรษะและคอของแพทยสภา
  4. ใบสมัครสอบ เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านศัลยศาสตร์ศีรษะและคอของแพทยสภา

  5. ใบสมัครสอบ เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ สำหรับแพทย์ที่ไม่ได้อบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรฯ ของแพทยสภา
  6. ใบสมัครสอบ เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ สำหรับแพทย์ที่ไม่ได้อบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรฯ ของแพทยสภา

Last update : 04/03/2565

Last update: 4 มีนาคม 2565