เรียนเชิญสมาชิกราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมพิจารณาหลักการ การเปิดหลักสูตรวุฒิบัตรฯ อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งศีรษะและคอ

ประชาพิจารณ์
หลักการ การเปิดหลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งศีรษะและคอ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

เรียนเชิญสมาชิกราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมพิจารณาหลักการ การเปิดหลักสูตรวุฒิบัตรฯ อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งศีรษะและคอ และขอความกรุณาให้ข้อคิดเห็นผ่านทาง https://forms.gle/h8TMZtwhXu8KdBwW6 ทั้งข้อเสนอแนะ และความเห็นต่อการเปิดหลักสูตร ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565

โดยท่านสามารถรับชมรับฟังการนำเสนอ พร้อมเอกสารหลักการ (concept paper) ได้จากไฟล์ https://drive.google.com/file/d/1hl1d9yivx7ySM1S4tHdYLRChjiNCTK1P/view?usp=drivesdk