ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรมด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา จำนวน 2 ตำแหน่ง (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรมด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา จำนวน 2 ตำแหน่ง ผู้สนใจสามารถยื่นหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัคร http://ent.md.chula.ac.th/?p=463

Last update: 3 กุมภาพันธ์ 2566