ประกาศผลการคัดเลือกโสต ศอ นาสิกแพทย์ดีเด่น ของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ ประจำปี 2564

ประเภท ครูแพทย์

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ ศรีสมบูรณ์
  2. อาจารย์นายแพทย์ภักดี สรรค์นิกร
  3. ศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงจีระสุข จงกลวัฒนา

ประเภทวิชาการและวิจัย

  1. รองศาสตราจารย์นายแพทย์คณิต มันตาภรณ์
  2. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงขวัญชนก ยิ้มแต้
  3. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ มล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ฯ

ประเภทบริการทางคลินิก

  1. นายแพทย์เดชา กล้าเชี่ยว

ประเภทบริหาร/สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับราชวิทยาลัยโสตฯ/ระดับประเทศ/นานาชาติ

  1. นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล
  2. นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข
  3. นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา

Last update: 30 สิงหาคม 2564