แนวทางการจัดบริการเพื่อดูแลผู้ป่วย COVID-19 สำหรับสถานพยาบาล ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 วันที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ. 2566

แนวทางการจัดบริการเพื่อดูแลผู้ป่วย COVID-19 สำหรับสถานพยาบาล ครั้งแรกจัดทำในช่วงที่มีการระบาดของโรคCOVID-19 สายพันธุ์ เดลต้า ประมาณ ปี พ.ศ.2564 ซึ่งได้ประยุกต์ใช้ทั้งในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และ เอกชน ทุกระดับ ต่อมาสถานการณ์การระบาดของโรคดีขึ้น และ เข้าสู่ภาวะโรคประจำถิ่น เมื่อ เดือนกันยายน พ.ศ.2565 จึงได้ปรับแนวทางการจัดบริการเพื่อดูแลผู้ป่วยฯ เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ และ บริบทของสถานพยาบาล

ในปัจจุบันพบว่าอัตราการแพร่ระบาดของโรคลดลงทั่วโลก ขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกได้ยกเลิกการประกาศภาวะฉุกเฉินของโรคCOVID-19 เข้าสู่ภาวะปกติ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 ประกอบด้วยความรุนแรงของโรคลดลง ทั้งอัตราป่วยและอัตราตาย ดังนั้นเพื่อให้การจัดบริการการดูแลผู้ป่วยของสถานพยาบาลทั้งผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยทั่วไป ได้รับการดูแล อย่างปลอดภัย กรมการแพทย์ พร้อมด้วย คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะแพทยศาสตร์จากหาวิทยาลัยต่างๆ ราชวิทยาลัยฯ สภาวิชาชีพสมาคมวิชาชีพ ต่างๆ ชมรมต่างๆ ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุน บริการสุขภาพได้ดำเนินการปรับปรุง แนวทางการจัดบริการ เพื่ อดูแลผู้ ป่วย COVID-19 สำหรับ สถานพยาบาลฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับมาตรการการจัดบริการการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลระดับต่างๆ และกระบวนการรักษาพยาบาลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อความปลอดภัยต่อทั้งผู้รับบริการ และบุคลากร ทางการแพทย์ที่ต้องสัมผัสผู้ป่วย รวมทั้งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากร เหมาะสมตามความจำเป็น และให้มีผลกระทบต่อผู้ป่วยที่เข้ารับบริการปกติน้อยที่สุด โดยให้ความสำคัญในการ บริหารจัดการทั้งระบบ ได้แก่ คลินิกปฐมภูมิ OPD (ARI Clinic และ OPD ทั่วไป) ห้องฉุกเฉิน ห้องทันตกรรม ห้องตรวจพิเศษ ห้องทำหัตถการต่าง ๆ หน่วยไตเทียม หอผู้ป่วยใน (หอผู้ป่วยสามัญทั่วไป หอผู้ป่วยพิเศษ หอผู้ป่วย ICU) ห้องผ่าตัด ห้องคลอด การส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล รวมถึงการ elective rotation ของนักศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างสถาบันเป็นต้น นอกจากนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรค การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล

ทั้งนี้สถานพยาบาลสามารถปรับให้เหมาะสมตามศักยภาพ และความพร้อมของทรัพยากรของสถานพยาบาลแต่ละระดับ


ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบ


เอกสารแนบ

Last update: 10 กรกฎาคม 2566