ข้อแนะนำสำหรับแพทย์หู คอ จมูกจากการติดเชื้อ COVID-19

ข้อแนะนำสำหรับแพทย์หู คอ จมูกจากการติดเชื้อ COVID-19

หัวข้อ ดาวน์โหลด
วิธีเก็บสิ่งตรวจจากบริเวณหลังโพรงจมูก สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Standard nasopharyngeal swab) ดูวีดีโอ
วิธีเก็บสิ่งตรวจจากบริเวณหลังโพรงจมูกด้วยตนเอง (Self nasopharyngeal swab) ดูวีดีโอ
ข้อแนะนำสำหรับแพทย์หูคอจมูกในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ(COVID-19) Download
ประกาศ ฉบับที่ 2 ข้อแนะนำเรื่องการผ่าตัด tracheostomy ในกรณีฉุกเฉินสำหรับแพทย์หูคอจมูก ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Download
ประกาศ ฉบับที่ 3 ข้อแนะนำเรื่องอาการสูญเสียการได้กลิ่นในผู้ป่วยในผู้ป่วยโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Download

COVID-19

By Dr.Porntep Siriwnarangsun

Download

นิยามผู้ป่วยเฝ้าระวังและสอบสวนโรค (Patient Under Investigation: PUI)แนวทางการตรวจวินิจฉัย รักษา การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการติดตามผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กรมควบคุมโรค

Download

ข้อแนะนำแนวปฏิบัติกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ กรณีโรคโคโรนำไวรัสสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Corona virus: nCoV)(ฉบับวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563)

สำนักงำนป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลสถานบันบำราศนราดูร

Download

แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 ภายนอกโรงพยาบาลและที่ห้องฉุกเฉิน

วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

Download

Last update: 24 มีนาคม 2563