หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนจากราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแห่งประเทศไทย สำหรับการประชุม IFOS Dubai ENT World congress วันที่ 17-21 มกราคม 2566

สำหรับสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนจากราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแห่งประเทศไทย

สำหรับการประชุม IFOS Dubai ENT World congress วันที่ 17-21 มกราคม 2566


การสนับสนุนสำหรับการเข้าร่วม IFOS ENT world congress ดูไบ 17-21 มกราคม 2566 หลักฐานในการเบิกจ่าย
สมาชิกที่นำเสนอ ORAL Presentation หรือ เป็น Speaker
 • ค่าลงทะเบียนในอัตรา Early Bird
 • ค่าเดินทางโดยตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด จากจังหวัดที่ทำงานไปกลับดูไบ
 • ค่าที่พักที่เข้าพักที่ดูไบในช่วงก่อนและหลังประชุม 1 วัน ราคาประหยัด
 • ไม่เกิน 40,000บาท/ท่าน
 • จำนวน 2 ทุน ในวงเงิน 80,000 บาท
 1. หลักฐานการตอบรับการนำเสนอผลงาน
 2. ใบเสร็จค่าลงทะเบียนตัวจริงที่ชำระด้วยบัตรเครดิตของสมาชิก
 3. ใบเสร็จค่าตั๋วเครื่องบินและค่าที่พักตัวจริงที่ชำระด้วยบัตรเครดิตของสมาชิก
สมาชิกที่นำเสนอ POSTER Presentation
 • ค่าลงทะเบียนในอัตรา early Bird
 • ค่าเดินทางโดยตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดจากจังหวัดที่ทำงานไปกลับดูไบ
 • ไม่เกิน 20,000บาท/ท่าน
 • จำนวน 5 ทุน ในวงเงิน 100,000 บาท
 1. หลักฐานการตอบรับการนำเสนอผลงาน
 2. ใบเสร็จค่าลงทะเบียนตัวจริงที่ชำระด้วยบัตรเครดิตของสมาชิก
 3. ใบเสร็จค่าตั๋วเครื่องบินและค่าที่พักตัวจริงที่ชำระด้วยบัตรเครดิตของสมาชิก
สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ
 • ค่าลงทะเบียนในอัตรา early Bird
 • ไม่เกิน 10,000บาท/ท่าน
 • จำนวน 3 ทุน ในวงเงิน 30,000 บาท
 1. ใบเสร็จค่าลงทะเบียนตัวจริงที่ชำระด้วยบัตรเครดิตของสมาชิก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความจำนงค์ขอรับการสนับสนุนจากราชวิทยาลัยฯ