งานวิชาการความรู้ทันสมัย ครั้งที่ 3/2565 "ENT Knowledge Update"

เรียน ผู้ทีสนใจเข้าร่วม

การประชุมความรู้ทันสมัย ครั้งที่ 3/2565

วันพุธที่ 2 เดือนมีนาคม 2565 เวลา 12.00-13.00 น.

หัวข้อ “ENT knowledge update” โดยราชวิทยาลัยโสตฯ ร่วมกับ บริษัท GSK จัดประชุมวิชาการในรูปแบบออนไลน์ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการประชุมได้ตามลิงก์ด้านล่าง

ดำเนินรายการ

โดย รศ.นพ.ภาวิน เกษกุล

โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้

1. The journey to be Center of Excellence (COE) of World Allergy Organization & Sharing for Thai Practice
เวลา 12.00-12.30
โดย รศ.ดร.นพ.พงศกร ตันติลีปิกร

2. The emerging interest in smell disorder: allergic rhinitis, COVID-19, and other diseases
เวลา 12.30-13.00
โดย ผศ.นพ.เจษฎา กาญจนอัมพร

https://webcast.streamssl.com/remind/mEzZBs

Last update: 28 กุมภาพันธ์ 2565