วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ราชวิทยาลัยฯ จักเป็นผู้ชี้นำคุณภาพมาตรฐาน ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา แก่มวลสมาชิกด้วยความสำนึกในความถูกต้องยิ่งร่วมกัน เพื่อดำรงไว้ซึ่งเวชปฏิบัติที่ดีงามและสุขภาพดีถ้วนหน้าของปวงชนชาวไทย

พันธกิจ

ราชวิทยาลัยฯ จักทำหน้าที่

  1. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ วิชาการ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยเฉพาะด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา สำหรับมวลสมาชิก เพื่อให้มีความรู้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ มวลสมาชิก สามารถดำรงไว้ซึ่งเวชปฏิบัติที่ดีงาม
  2. จัดทำหลักสูตร และการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการประเมิน และประกันคุณภาพมาตรฐานการฝึกอบรมในทุกสถาบันฝึกอบรมเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ
  3. ให้ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านโสต ศอ นาสิกวิทยาที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชาวไทย เพื่อให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า

หมายเหตุ ปัจจุบันราชวิทยาลัยฯ ดูแลอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าด้วย