Image
Login เข้าสู่ระบบ

ข่าวและกิจกรรม

 
วันที่ หัวข้อ
11.10.2021 หลักเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
05.10.2021 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันสัมภาษณ์แพทย์ผู้สมัครเข้าฝึกอบรมสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1
23.09.2021 จดหมายข่าว RCOT
23.09.2021 หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
20.09.2021 ประกาศ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564
20.09.2021 ประกาศ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564
20.09.2021 ประกาศ รับสมัครงาน ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและการศึกษาต่อเนื่อง
30.08.2021 ประกาศผลการคัดเลือกโสต ศอ นาสิกแพทย์ดีเด่น ของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ ประจำปี 2564
16.08.2021 แนวปฏิบัติการให้บริการคลินิก โสต ศอ นาสิก วิถีใหม่ ในสถานการณ์การระบาดของ COVID 19
10.08.2021 หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
15.06.2021 (ร่าง) แนวทางในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก
15.06.2021 (ร่าง) แนวทางปฏิบัติสำหรับการให้บริการในคลินิกโสต ศอ นาสิก
31.03.2021 ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครแพทย์ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564
17.03.2021 ประกาศราชวิทยาลัยฯ การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ พ.ศ.2564
17.03.2021 (ร่าง) แนวทางการใช้อุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียมในการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
04.03.2021 ประกาศ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา และอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
02.02.2021 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์การผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฯ - รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขานาสิกวิทยาและภูมิแพ้ ประจำปี การศึกษา 2564 จำนวน 2 ตำแหน่ง
31.01.2021 ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครแพทย์ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิกเวชศาสตร์โรคจากการหลับ ประจ าปีการศึกษา 2564
14.01.2021 หน่วยโสตวิทยาฯ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรมด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา
30.12.2020 ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครแพทย์ผู้สนใจคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา สำหรับผู้ป่วยเด็ก ปีการฝึกอบรม 2564 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2564
30.12.2020 ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริรชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครแพทย์ผู้สใจสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2564
08.12.2020 รับสมัครแพทย์ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขานาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2564
13.11.2020 ประกาศราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดวันสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าฝึกอบรมฯ อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1
13.11.2020 หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.10.2020 ประกาศ กำหนดวันสัมภาษณ์สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1
12.10.2020 ประกาศ ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารราชวิทยาลัย อย่างไม่เป็นทางการ
23.09.2020 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุนปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า และอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ ตั้งแต่วันที่ 1- 31 ตุลาคม 2563
15.07.2020 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยวาระ พ.ศ.๒๕๖๔-๖๖
04.06.2020 ประกาศ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า เรื่อง กำหนดการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ประจำปี 2563
25.05.2020 ประกาศการเลือกตั้งกรรมการบริหารราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยในวาระพ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖
30.03.2020 ประกาศ การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า และอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
24.03.2020 ข้อแนะนำสำหรับแพทย์หู คอ จมูกจากการติดเชื้อ COVID-19
10.03.2020 [RCOT] ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา และอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
27.02.2020 [ENT Siriraj] รับสมัครแพทย์ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก เวชศาสตร์ศาสตร์โรคจากการหลับ ประจ าปีการศึกษา 2563
27.01.2020 [ENT Chula] รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโสตวิทยา และโสตประสาทวิทยา
20.01.2020 [Ent Chula] รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรฯ อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
17.01.2020 ประชาสัมพันธ์งาน 50ปี ENT ศิริราช อภิวาท "ครูโชค" เกษียณอายุงาน
08.01.2020 เกณฑ์หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านศัลยศาสตร์ศรีษะ และคอ
29.11.2019 ขอแสดงความยินดีแด่สมาชิกราชวิทยาลัยฯและราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแห่งประเทศไทยที่ได้รับการตอบรับเป็นสมาชิก World Hearing Forum ใน 2562 - 2564
15.11.2019 ข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาของสถาบันต่างๆ
09.11.2019 แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นโสต ศอ นาสิกแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2563
11.10.2019 ประกาศ กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1
30.09.2019 การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1
22.08.2019 ประกาศ กำหนดกำรรับวุฒิบัตร 2562 วันที่ 9 ตุลาคม 2562
14.06.2019 ประกาศ เรื่อง การสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
25.03.2019 ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครแพทย์ผู้สนใจเข้าสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก ประจำปีการศึกษา 2562
25.03.2019 ประกาศ เรื่อง การสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562
22.03.2019 ประกาศ การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าและอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ พ.ศ. 2562
21.03.2019 ประกาศภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การคัดเลือกแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ปีการฝึกอบรม 2562 รอบที่ 2
05.03.2019 ดาวน์โหลดเอกสารขออนุญาตให้บุคคลากรเข้าประชุมวิชาการประจำปี1/2562
01.03.2019 หนังสือโรคหู คอ จมูกที่พบบ่อยในผู้ป่วยเด็ก - ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
25.02.2019 [ขยายเวลา] เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นโสต ศอ นาสิกแพทย์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
05.02.2019 ขอแสดงความยินดีกับ โสต ศอ นาสิกแพทย์ ที่ได้รับการโหวตเป็นแพทย์ในดวงใจ โครงการแพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด จัดขึ้นโดย แพทยสภาคม
25.01.2019 ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขานาสิกวิทยาและภูมิแพ้ ประจำปีการศึกษา 2562
22.01.2019 กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครแพทย์เข้าอบรมหลักสูตรอนุสาขาโรคจมูกและภูมิแพ้ จำนวน 1 - 2 ตำแหน่ง ประจำปีการศึกษา 2562
16.01.2019 ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยาสำหรับผู้ป่วยเด็ก (Pediatric Otolaryngology) ปีการฝึกอบรม 2562
07.01.2019 ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาโสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15.11.2018 ประกาศ รับสมัครแพทย์เพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเฉพาะทาง อนุสาขาโรคโสตประสาท ประจำปีการฝึกอบรม 2562 จำนวน 1 ตำแหน่ง หน่วยโสตประสาทวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
31.10.2018 เชิญชวนสมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา
31.10.2018 ประกาศ หลักเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25.10.2018 ประกาศ การคัดเลือกแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1
25.10.2018 ประกาศ เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน 2562 ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24.10.2018 แนวทางการพัฒนาการวิจฉัยและรักษา นอนกรนและโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่ พ.ศ.2560
22.10.2018 ขอเชิญชวน ENT ภาคใต้ ร่วมงาน ราชวิทยาลัย...สัญจร ครั้งที่ 1 ณ โรงพยาบาลตรัง วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2561
03.10.2018 ภาควิชาโสตฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครแพทย์ ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา สำหรับผู้ป่วยเด็ก (Pediatric Otolaryngology) ปีการฝึกอบรม 2562
24.09.2018 ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา / แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า (แผน ก)
17.09.2018 [รายละเอียด] งานประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยฯ 2/2561
27.08.2018 ราชวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับโสต ศอ นาสิกแพทย์ 3 ท่าน ที่ได้เป็นแพทย์ต้นแบบจากแพทยสภา
03.08.2018 กำหนดการวันแถลงข่าว "การรณรงค์ในการดูแลทารกแรกเกิด"
19.04.2018 หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
23.03.2018 ประกาศ รับสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโสตประสาทวิทยา (หลักสูตร 1 ปี : วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562) ประจาปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ตำแหน่ง
16.03.2018 การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าและอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับพ.ศ. 2561
26.02.2018 กิจกรรม Word Hearing Day ปี 2561
14.02.2018 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(กทม.) มีความประสงค์รับแพทย์ Ent 1ตำแหน่ง(ราชการ)
31.01.2018 ประชาพิจารณ์เกี่ยวกับแนวทางการคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดของประเทศไทย
25.01.2018 กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครแพทย์เข้าอบรมหลักสูตรอนุสาขาโรคจมูก และภูมิแพ้ ประจำปีการศึกษา 2561
17.01.2018 ด่วน!!! โรงพยาบาลวิภาราม ต้องการรับแพทย์หู คอ จมูก 2 ตำแหน่ง
15.01.2018 ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครแพทย์เข้าอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2561
22.12.2017 ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
09.10.2017 กำหนดการประชุมประจำปีครั้งที่ 2/2560 ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
06.10.2017 ขอเชิญสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัย ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริหารราชวิทยาลัย วาระปี2561-2562
04.10.2017 ประกาศรับสมัคร Fellow อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ประจำปีฝึกอบรม 2561 (3 ตำแหน่ง)
21.09.2017 ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1
01.09.2017 การจัดฝึกอบรมหัตถการผ่าตัดเฉพาะทางในสถานพยาบาลทั่วไป
07.07.2017 แนวทางการพัฒนาการวินิจฉัยและรักษา นอนกรนและโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่ พ.ศ. 2560
23.06.2017 ขอเชิญสมาชิกราชวิทยาลัยเสนอชื่อหรือลงสมัครเป็นกรรมการบริหารราชวิทยาลัยวาระปี2561-2562
12.06.2017 กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ "รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กอบเกียรติ รักเผ่าพันธ์"
30.05.2017 ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ แพทยสมาคม และเครือข่ายสมาพันธ์ต้านภัยบุหรี่ แถลงจุดยืนรณรงค์งดการสูบบุหรี่ หยุดทำร้ายตนเองและครอบครัว เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 60
04.04.2017 ประชาสัมพันธ์ Line offical ของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
04.04.2017 ประชาสัมพันธ์ พิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณโสต ศอ นาสิกแพทย์ดีเด่น ในงานประชุมวิชาการฯ
16.03.2017 ประกาศการยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาและอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า พ.ศ. 2560
03.03.2017 การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ประจำปี พ.ศ. 2560
09.02.2017 ประชาสัมพันธ์ จาก ศ.ความเป็นเลิศทางการแพทย์การผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส รพ.จุฬาลงกรณ์ฯ หน่วยนาสิกวิทยาและภูมิแพ้ รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาสิกวิทยาและภูมิแพ้ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 ตำแหน่ง
25.01.2017 ประกาศจาก ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
09.01.2017 ประชาสัมพันธ์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
09.01.2017 ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ Principle of Endoscopic Skull Base Surgery โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
09.01.2017 ประชาสัมพันธ์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
05.01.2017 ประชาสัมพันธ์ กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า