Image
Login เข้าสู่ระบบ

ข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการคัดเลือกโสต ศอ นาสิกแพทย์ดีเด่น ของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ ประจำปี 2564

Last update: 30.08.2021ประเภท ครูแพทย์

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ ศรีสมบูรณ์
  2. อาจารย์นายแพทย์ภักดี สรรค์นิกร
  3. ศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงจีระสุข จงกลวัฒนา

ประเภทวิชาการและวิจัย

  1. รองศาสตราจารย์นายแพทย์คณิต มันตาภรณ์
  2. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงขวัญชนก ยิ้มแต้
  3. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ มล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ฯ

ประเภทบริการทางคลินิก

  1. นายแพทย์เดชา กล้าเชี่ยว

ประเภทบริหาร/สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับราชวิทยาลัยโสตฯ/ระดับประเทศ/นานาชาติ

  1. นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล
  2. นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข
  3. นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา