Image
Login เข้าสู่ระบบ

รับสมัครแพทย์ผู้สนใจคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา สำหรับผู้ปวยเด็ก ปีการฝึกอบรม 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2563

Last update: 06.12.2019


ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครแพทย์ผู้สนใจคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา สำหรับผู้ปวยเด็ก ปีการฝึกอบรม 2563
ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2563

แพทย์ผู้สนใจสมัครคัดเลือกเข้าฝึกอบรมสามารถกรอกใบสมัคร "แบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง" และส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐาน ตามที่แจ้งไว้ในแบบแสดงความจำนงเข้ารับการคัดเลือกๆ มายัง

งานการศึกษาภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ตึกสยามินทร์ ชั้น 15
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2 ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานการศึกษาภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ตึกสยามินทร์ชั้น 15
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ 02-419-8045