Image
Login เข้าสู่ระบบ

ประกาศผลการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิก สำหรับงานประชุม18th ASEAN ORL-HNS CONGRESS

Last update: 15.08.2019


ผลการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิก สำหรับงานประชุม18th ASEAN ORL-HNS CONGRESS

 • พญ.อาทิตยา ฉิมเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 • พญ.สุธรรมา นิ่มสกุล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 • พญ.ณัฐฑารีย์ จูดี สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
 • ขอให้ท่านส่งเอกสารฝหลักฐานตามที่ประกาศในเวปไซค์ http://www.rcot.org/2016/MeetingNews/detail/231

  มาตามที่อยู่

  พญ นิดา ไรท์

  ภาควิชาโสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ มหายวิทยาลัยธรรมศาตร์ชั้น 7 ตึกคุณากร

  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 10120