Image
Login เข้าสู่ระบบ

แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังการโฆษณา "ยารักษาการสูญเสียการได้ยิน" รวมทั้งการแอบอ้างความเป็นแพทย์เพื่อการโฆษณา

Last update: 12.09.2018


จากที่มีการโฆษณาจำหน่าย "ยารักษาการสูญเสียการได้ยิน Aural" โดยมีการให้ข้อมูลเสนอความเห็นจากผู้ที่แอบอ้างว่าเป็นแพทย์นั้น

ทางราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พบว่า

- จากหลักฐานเชิงประจักษ์ยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการที่สนับสนุนว่า ยาที่มีการ แอบอ้างสามารถรักษาการสูญเสียการได้ยินได้

-จากฐานข้อมูลแพทยสภาไม่พบชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์)

ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ที่ https://www.tmc.or.th/check_md นอกจากนี้ไม่พบรายชื่อบุคคลดังกล่าวอยู่ในสมาชิกของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยเช่นเดียวกัน

ในประเทศไทยการกล่าวอ้างว่าผู้เชี่ยวชาญทางโสต ศอ นาสิก จะต้องได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิกจากแพทยสภา (วว. หรือ อว. โสต ศอ นาสิก) ไม่ใช่ดุษฎีบัณฑิต

-จากการตรวจสอบในฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่พบชื่อผลิตภัณฑ์นี้ ในรายขื่อผลิตภัณฑ์ที่องค์การอาหารและยา อนุญาตให้จำหน่ายในประเทศ

ขณะนี่ทางราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์กำลังดำเนินการด้านกฎหมายกับการแอบอ้างผลิตภัณฑ์และอ้างผู้โฆษณาเป็นแพทย์ จึงขอเตือนประชาชนอย่าได้หลงเชื่อกับข้อมูลการโฆษณาดังกล่าว