Ѻᾷ

หู คอ จมูกทั่วไป
โสตประสาทและการได้ยิน
คอและกล่องเสียง
จมูกและภูมิแพ้
นอนกรน
การจัดประชุมวิชาการประจำปีของราชวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2554

กำหนดการประชุมประจำปีครั้งที่ 2/2554
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
วันที่ 4-6 ตุลาคม 2554
ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 54
   
08.00 – 08.30 ลงทะเบียน
ห้อง  
Chairman พล.อ.อ.หญิงทรงพร วานิชเสนี
Co-chairman นพ.ภักดี สรรนิกร
08.30 – 08.45 พิธีเปิดการประชุม โดยประธานราชวิทยาลัยฯ
   
08.45 – 10.15 พิธีเชิดชูเกียรติโสต ศอ นาสิกแพทย์อาวุโส
พิธีมอบวุฒิบัตรและอนุมัติบัตรผู้สำเร็จการศึกษาโสตศอนาสิกวิทยา
   
10.15 – 10.45 Coffee break (เยี่ยมชมบูธ นิทรรศการ)
   
10.45 – 12.00

Update Chemotherapy in Head and neck Cancer
ผู้ดำเนินการอภิปราย: ผศ.นพ.โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์
วิทยากร
ผศ.พญ.ภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์ หัวหน้าศูนย์องค์รวมเพื่อการศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ : Current Role of Chemotherapy in Head and Neck Cancer
ผศ.นพ.โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์ : Role of Head and Neck Surgeon in the Era of Chemoradiotherapy

 

   
12.00 - 13.00 Lunch Symposium
Approach to Hoarseness
ผู้ดำเนินการอภิปราย และวิทยากร: รศ.พญ.ปริยนันท์ จารุจินดา
วิทยากร: อ.นพ. ภูริต ประณีตวตกุล
Chairman ผศ.พญ.อมรวรรณ นิลสุวรรณ
Co-chairman ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์
   
13.00 - 14.00 Symposium
Current Concept in Allergic Rhinitis and co-morbid Management
ดำเนินการอภิปราย และวิทยากร : รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร
วิทยากร : อ.พญ.ทิชา ลิ้มสุวรรณ หน่วยโรคภูมิแพ้ อิมมูโนวิทยา โรคข้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี
   
14.00 – 15.00 Safety of Intranasal Steroids in Long–Term Use
ผู้ดำเนินการอภิปราย รศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสน
วิทยากร:
 รศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสน : Introduction to Intranasal Steroids, Local adverse effects, Systemic adverse effects:- Infection, ocular Change
 รศ.พญ.สุพินดา ชูสกุล : Systemic adverse effects:- Hypothalamic-Pituitary-Adrenal (HPA) Axis
 อ.นพ.บุญสาม รุ่งภูวภัทร : Systemic adverse effects:- Children Growth
15.00 – 15.15 Coffee break (เยี่ยมชมบูธ นิทรรศการ)
15.15 - 16.30 Decision Making in Rhinosinusitis
ผู้ดำเนินการอภิปรายและวิทยากร :รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร
วิทยากร :
 นพ.เจตน์ ลำยองเสถียร
 อ.พญ.กังสดาล ตันจรารักษ์
 อ.นพ.เจษฎา กาญจนอัมพร
17.00 - 22.00 งานเลี้ยงอาหารค่ำเป็นเกียรติแก่สมาชิก ผู้เกษียณราชการ และสังสรรค์
   
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 54
   
Chairman ศ.นพ. วิทูร ลีลามานิตย์
Co-chairman ผศ.นพ.พิชัย พัวเพิ่มพูนศิริ
08.30 - 09.30 Evaluation and management of dysphagia
ผู้ดำเนินการอภิปราย: ผศ.นพ. ภาวิน เกษกุล
วิทยากร:
 อ พญ.สุนันท์ องอาจ : Swallowing physiology and evaluation
 ผศ.นพ. ภาวิน เกษกุล : Diagnosis and management
 นส.เนตรา บัวกนก นักแก้ไขการพูด ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล : Role of speech pathologist in
 management of dysphagic patients
   
09.30 – 11.00 Information Technology in ENT practice
ผู้ดำเนินการอภิปราย : นพ.สมศักดิ์ หวานกิจเจริญ
วิทยากร:
 นพ.พิบูล อิสสระพันธุ์ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค : การพัฒนาสูตรในไฟล์สเปรดชีทสำหรับวิเคราะห์ผลการตรวจการได้ยินและคัดแยกภาวะประสาทหูเสื่อมจากเสียงดังอย่างเป็นระบบ
 รศ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ ภาควิชาศัลยศาสตร์, หัวหน้าสถานวิทยามะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล: cancer registration in Siriraj Hospital,
 นพ.สมศักดิ์ หวานกิจเจริญ โรงพยาบาลกรุงเทพ ใช้ ชีวิตปลอดภัยในยุคสังคมออนไลน์
 นพ.จิรยุทธ์ เมธาสิทธิ์ เเพทย์ประจําบ้านโสต ศอ นาสิก วิทยา ม.สงขลานครินทร์ บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้าน
   
11.00 - 11.15 Coffee break (เยี่ยมชมบูธ นิทรรศการ)
   
11.15 - 12.00 Symposium
Fixed dose combination of antihistamine + PSE : Can it bring patients’ life back?
วิทยากร:
 อ.นพ.บุญสาม รุ่งภูวภัทร
   
12.00 - 13.00 Luncheon symposium
Today’s challenge in persistent allergic rhinitis
ดำเนินการอภิปราย และวิทยากร: ศ.นพ.บุญชู กุลประดิษฐารมย์
วิทยากร
 ศ.นพ.บุญชู กุลประดิษฐารมย์ :The anti-inflammatory effects of antihistamine - are they clinically relevant or just an interesting additional effect?
 รศ.พญ.สุพินดา ชูสกุล : Naso-ocular allergy : cases study
   
Chairman ศ.นพ.บุญชู กุลประดิษฐารมย์
Co-chairman ผศ.นพ.วิชิต ชีวเรืองโรจน์
13.00 - 14.15 Practical points in Management of Cholesteatoma
ดำเนินการอภิปราย และวิทยากร: อจ.สุรเดช จารุจินดา
วิทยากร
 นพ.เกียรติยศ โคมิน
 รศ.นพ จรัล กังสนาลักษณ์
   
14.15 - 14.45 Coffee break (เยี่ยมชมบูธ นิทรรศการ)
   
14.45 - 15.45 Office-based management for OSA 2011
ดำเนินการอภิปราย ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์
วิทยากร
 ผศ.นพ.วิชญ์ บรรณหิรัญ: Office-based therapy for OSA: common practice
 รศ.ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : Oral appliances: a new treatment modality for ENT specialist
   
วันพฤหัสที่ 6 ตุลาคม 54
   
Chairman ผศ.นพ.เธียรชัย ภัทรสกุลชัย
Co-chairman พอ.กรีทา ม่วงทอง
   
08.30 – 9.30 Role of PET-CT in ENT practice
วิทยากร: รศ.พญ.ภาวนา ภูสุวรรณ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
   
09.30 – 11.00 laryngotracheal stenosis in adult
ผู้ดำเนินการอภิปราย และวิทยากร: นพ.รักษ์ ตนานุวัฒน์
วิทยากร:
 รศ.พญ.จีระสุข จงกลวัฒนา
 อ.พญ.เปรมสุดา สมบุญธรรม
Pediatric laryngotracheal stenosis
ผู้ดำเนินการอภิปราย : .นพ.กรีทา ม่วงทอง
วิทยากร:
 ผศ.พญ.นันทิการ์ สันสุวรรณ
 พท.หญิง อุศนา พรหมโยธิน
   
11.00 ปิดประชุม Coffee break
   

Download : จดหมายขออนุญาตหน่วยงาน

Download File
THE ROYAL COLLEGE OF OTOLARYNGOLOGISTS-HEAD AND NECK SURGEONS OF THAILAND
Secretariat : Department of Otolaryngology, Phramongkutklao Hospital , Rachavithee Rd., Ratchathevee, Bangkok 10400
Tel : +66-2354-7711 Ext. 93685 , 93073    Fax : +66-2354-4109
 
Copyright © 2009-2015 The Royal College of Otolaryngologists-Head and Neck Surgeons of Thailand, All rights reserved.