Image
Login เข้าสู่ระบบ

ประกาศจากราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558

Last update: 29.11.2015

 

 

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ได้รับทราบด้วยความยินดีว่า
สมาชิกของราชวิทยาลัยฯ ได้ให้ความร่วมมือกับประกาศของราชวิทยาลัยฯ ในเรื่อง "การสอนศัลยกรรมเสริมสวยให้กับแพทย์ทั่วไป" เป็นอย่างดียิ่ง

ราชวิทยาลัยฯ ได้ทราบว่า นายแพทย์ สัมพันธ์ คมฤทธิ์ สมาชิกราชวิทยาลัยฯ ซึ่งได้รับหนังสืออนุมัติอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง และเสริมสร้างใบหน้า จากแพทยภา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเป็นครูที่ดีทางศัลยกรรมตกแต่ง และเสริมสร้างใบหน้า ให้แก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดของราชวิทยาลัยฯ ตลอดมา อย่างยาวนานเกือบ 10 ปี ได้หยุดทำการฝึกสอนแพทย์ทั่วไปให้ทำจมูกที่รามาวดีคลินิกแล้ว และได้หยุดการฝึกสอนดังกล่าวก่อนมีประกาศของราชวิทยาลัยฯ

ราชวิทยาลัยฯ จึงขอขอบคุณ นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ ที่เห็นแก่ส่วนรวม ให้ความร่วมมือกับราชวิทยาลัยฯ อย่างดียิ่ง

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน