Image
Login เข้าสู่ระบบ

(ร่าง) แนวทางการใช้อุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียมในการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Last update: 17.03.2021


ดาวน์โหลดเอกสาร

(ร่าง) แนวทางการใช้อุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียมในการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม

รายชื่อหน่วยบริการที่มีศักยภาพให้บริการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม และรายชื่อผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอนุมัติผู้รับบริการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมก่อนการให้บริการ