Image
Login เข้าสู่ระบบ

การผ่าตัด เพื่อแก้ไขพยาธิสภาพในจมูก, โพรงหลังจมูก, คอหอย, โคนลิ้น, กล่องเสียง, ท่อลม และ/ หรือหลอดลม ด้วยวิธีส่องกล้อง และใช้แสงเลเซอร์ (Laser Vapourization)

Last update: 16.04.2009


พยาธิ สภาพบางชนิดในระบบทางเดินหายใจ เช่น เนื้อเยื่อพังผืด เนื้องอกในจมูกหรือโพรงหลังจมูก ต่อมทอนซิล ที่คอหอย หรือที่โคนลิ้นโต ลิ้นไก่ยาว เนื้องอกในกล่องเสียง เนื้อเยื่อพังผืดที่กล่องเสียง ท่อลม หรือหลอดลม อาจทำให้เกิดการอุดกั้นในระบบทางเดินหายใจได้ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

   

พยาธิ สภาพบางชนิดในระบบทางเดินหายใจ เช่น เนื้อเยื่อพังผืด   เนื้องอกในจมูกหรือโพรงหลังจมูก  ต่อมทอนซิล ที่คอหอย หรือที่โคนลิ้นโต ลิ้นไก่ยาว  เนื้องอกในกล่องเสียง  เนื้อเยื่อพังผืดที่กล่องเสียง  ท่อลม หรือหลอดลม  อาจทำให้เกิดการอุดกั้นในระบบทางเดินหายใจได้  

การ ผ่าตัดแก้ไขพยาธิสภาพดังกล่าวโดยใช้แสงเลเซอร์  มีข้อดีคือ มีความแม่นยำในการรักษาสูงและ สามารถ ห้ามเลือดได้ดี  การใช้วิธีส่องกล้องมีข้อดีคือ ขยายให้เห็นพยาธิสภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การผ่าตัดแก้ไขภาวะ ดังกล่าวอาจทำโดยการ ใช้ยาชาเฉพาะที่ หรือวิธีดมยาสลบ     ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด  ส่วนใหญ่ถ้าจะทำการผ่าตัดแก้ไขพยาธิสภาพบริเวณโคนลิ้น, กล่องเสียง, ท่อลม หรือหลอดลมด้วยวิธีส่องกล้อง และใช้แสงเลเซอร์ มักจะทำโดยวิธีดมยาสลบ

ใน กรณีที่ผ่าตัดโดยวิธีดมยาสลบ คืนวันก่อนการผ่าตัด แพทย์จะให้งดน้ำและอาหารหลังเที่ยงคืน   เพื่อป้องกันการสำลักอาหารลงปอดเวลาดมยาสลบ        ในบางรายแพทย์อาจจะพิจารณาให้เข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลก่อน  เพื่อเตรียมความพร้อมในการดมยาสลบ       ในรายที่แพทย์เห็นว่าพยาธิสภาพในทางเดินหายใจ  อาจเสี่ยงต่อการอุดกั้นทางเดินหายใจ   แพทย์อาจแนะนำให้เจาะคอใส่ท่อช่วยหายใจ  ก่อนที่จะดมยาสลบ

การดมยาสลบ  มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น เสียงแหบจากสายเสียงบวม   ปอดอักเสบจากการสูดสำลัก    หายใจลำบาก อาจต้องใส่ท่อช่วยหายใจไว้ระยะหนึ่งหลังผ่าตัดเสร็จ       

หลังผ่าตัด  อาจมีอาการเจ็บภายในโพรงจมูกหรือโพรงหลังจมูก   มีน้ำมูกปนเลือดเล็กน้อย หรืออาจมีอาการเจ็บคอ หรือน้ำลายอาจมีเลือดปนเล็กน้อย  แล้วแต่ว่าผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดรักษาบริเวณใด    ผู้ป่วยอาจได้รับยาที่จำเป็น เช่น ยาแก้ปวด  ยาแก้อักเสบ ยาขับเสมหะ หรือ ยาละลายเสมหะ   และจะมีสายให้น้ำเกลืออยู่ที่แขน    ในรายที่แพทย์เจาะคอ ใส่ท่อช่วยหายใจ   ก็จะมีท่อช่วยหายใจที่คอ   ในรายที่ผ่าตัดในโพรงจมูกอาจมีวัสดุห้ามเลือดอยู่ภายในโพรงจมูก     ผู้ป่วยบางรายอาจจะต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาล หลังการผ่าตัด      เมื่อผู้ป่วยกินได้ดีหรือรู้สึกตัวดีแล้วแพทย์จะเอาสายให้น้ำเกลือออก

ภาวะแทรกซ้อน  ที่อาจเกิดได้จากการผ่าตัด ได้แก่ เลือดออกจากจมูกหรือโพรงหลังจมูก  เลือดออกจากคอ  ผนังของคอหอยด้านข้าง (pyriform sinus) ทะลุ   หลอดอาหารหรือหลอดลมทะลุ   ผนังคอหรือสายเสียงบวมจนหายใจไม่สะดวก       ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้พบได้น้อยมาก     ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อน     ผู้ป่วยอาจจะกลับบ้านได้เลยหลังการส่องกล้องตรวจเสร็จ      ในรายที่ต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาลอาจกลับบ้านได้หลังการผ่าตัดประมาณ 1-2 วัน

การนัดตรวจหลังออกจากโรงพยาบาล

  แพทย์จะนัดมาดูผลการรักษา หรือนัดทำการผ่าตัดรักษาครั้งต่อไป แล้วแต่พยาธิสภาพของโรคในผู้ป่วยแต่ละราย