Image
Login เข้าสู่ระบบ

ข่าวและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Last update: 09.01.2017ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

***************************************************************

สำหรับผู้สมัครใน หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโสตประสาทวิทยา ปีการฝึกอบรม 2560


ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครแพทย์เข้าอบรมหลักสูตร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโสตประสาทวิทยา ปีการฝึกอบรม 2560 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

 1. สมัครผ่านเว็บไซต์ งานการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล : http://med.mahidol.ac.th/graded/raf
 2. หลักฐานประกอบการสมัครที่ต้อง upload ในระบบ (โปรดศึกษารูปแบบเอกสารที่ใช้ upload อย่างละเอียด)
  2.1 รูปถ่ายประกอบการสมัคร
  2.2 สำเนาปริญญาบัตร
  2.3 สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  2.4 สำเนาใบรับรองผลการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา(Transcript)
  2.5 สำเนาบัตรประชาชน
  2.6 สำเนาทะเบียนบ้าน
  2.7 บทความบรรยายเหตุผลที่เลือกสมัคร
  2.8 หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก
  2.9 ผลคะแนน CU-TEP
  2.10 ใบรับรองจากจักษุแพทย์ว่าไม่มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ 3 มิติ (Stereopsis)และไม่มีการมองเห็นภาพซ้อน (diplopia)
  2.11 หลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 3. หลักฐานประกอบการสมัครที่ต้องส่งฉบับจริงมาที่ภาควิชาโสตฯ (ไม่ต้อง upload ในระบบ)
  3.1 หนังสือแนะนำตัว (recommendation letter) จำนวนอย่างน้อย 3 ฉบับ
 4. จำนวนที่รับในปีการฝึกอบรม 2560 2 คน
 5. กำหนดการสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  คุณปิยชัย วรรณทอง
  ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาตร์
  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  270 ถ พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2354-7293 / 0-2201-1515

สำหรับผู้สมัครใน หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขานาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ปีการฝึกอบรม 2560


ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครแพทย์เข้าอบรมหลักสูตร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขานาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ปีการฝึกอบรม 2560 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

 1. สมัครผ่านเว็บไซต์ งานการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล : http://med.mahidol.ac.th/graded/raf
 2. หลักฐานประกอบการสมัครที่ต้อง upload ในระบบ (โปรดศึกษารูปแบบเอกสารที่ใช้ upload อย่างละเอียด)
  2.1 รูปถ่ายประกอบการสมัคร
  2.2 สำเนาปริญญาบัตร
  2.3 สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  2.4 สำเนาใบรับรองผลการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา(Transcript)
  2.5 สำเนาบัตรประชาชน
  2.6 สำเนาทะเบียนบ้าน
  2.7 บทความบรรยายเหตุผลที่เลือกสมัคร
  2.8 หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก
  2.9 ผลคะแนน CU-TEP
  2.10 ใบรับรองจากจักษุแพทย์ว่าไม่มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ 3 มิติ (Stereopsis)และไม่มีการมองเห็นภาพซ้อน (diplopia)
  2.11 หลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 3. หลักฐานประกอบการสมัครที่ต้องส่งฉบับจริงมาที่ภาควิชาโสตฯ (ไม่ต้อง upload ในระบบ)
  3.1 หนังสือแนะนำตัว (recommendation letter) จำนวนอย่างน้อย 3 ฉบับ
 4. จำนวนที่รับในปีการฝึกอบรม 2560 2 คน
 5. กำหนดการสัมภาษณ์
  วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น.
  ณ ห้องประชุมจีระ ศิริโพธิ์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร 1 ชั้น 2
 6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  คุณปิยชัย วรรณทอง
  ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาตร์
  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  270 ถ พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2354-7293 / 0-2201-1515