Image
Login เข้าสู่ระบบ

ข่าวและกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าฝึกอบรมฯ ในปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1

Last update: 04.11.2016วิธีการสอบคัดเลือก

1. ให้แพทย์ผู้สมัครไปสอบสัมภาษณ์ตามสถาบันที่ต้องการไปฝึกอบรม ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

2. เกณฑ์การตัดสิน ขึ้นอยู่กับคะแนนสอบของสถาบันฝึกอบรม และการ matching ของราชวิทยาลัย

*** สำหรับวันสอบคัดเลือกอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า แล้วแต่สถาบันฝึกอบรมเป็นผู้กำหนด