Image
Login เข้าสู่ระบบ

ข่าวและกิจกรรม

รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก) ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1

Last update: 06.10.2016ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2560

*************************

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก) ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2559 สมัครได้ที่นี่ ศูนย์เวชบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย [คลิก] รายละเอียดดูจากประกาศรับสมัครของแพทยสภา

การจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 700.00 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย "ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย"

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานอื่นๆ มาที่

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงเสาวรส ภทรภักดิ์
เลขาธิการราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

***กรณีส่งทางไปรษณีย์ ต้องส่งภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ