Image
Login เข้าสู่ระบบ

ข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับสมัครแพทย์เพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรฯ ปี 2560 จำนวน 3 ตำแหน่ง หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

Last update: 01.09.2016หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รับสมัครแพทย์เพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าของแพทยสภา
ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1.เป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ชั้นปีสุดท้าย ที่มีสิทธิสอบวุฒิบัตรในปีนั้น
2.โสต ศอ นาสิกแพทย์
3.แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีสุดท้าย ที่มีสิทธิสอบวุฒิบัตรในปีนั้น
4.ศัลยแพทย์ทั่วไป
5.แพทย์ที่จบทันตแพทย์ และ ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
6.แพทย์ที่จบทันตแพทย์ และ กำลังฝึกอบรมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ในปีสุดท้ายที่มีสิทธิสอบวุฒิบัตรในปีนั้น


รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่วันที่ 25 ตุลาคม 2559
สอบสัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00น. ณ.ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

สอบถามรายละเอียดได้ที่ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คุณเดือนเพ็ญ) โทร. 02-256-4103
หรือ ที่ E-mail: entchula2011@gmail.com