Image
Login เข้าสู่ระบบ

ข่าวและกิจกรรม

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขา โรคจมูกและภูมิแพ้ ( Fellowship in Rhinology & Allergy ) ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 2 ตำแหน่ง

Last update: 11.01.2016

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขา โรคจมูกและภูมิแพ้ ( Fellowship in Rhinology & Allergy ) ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องเป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติฯ หรือวุฒิบัตรฯ ในสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาที่ได้รับจากแพทยสภา

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 4 มีนาคม 2559

ติดต่อสมัครได้ที่กองโสต ศอ นาสกิกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า โทร.02-763-3073 หรือที่ พ.อ.ขจรเกียรติ ประสิทธิเวชชากูร โทร.081-811-6867