Image
Login เข้าสู่ระบบ

ข่าวและกิจกรรม

ประกาศจากราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558

Last update: 29.11.2015ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ได้รับทราบด้วยความยินดีว่า สมาชิกของราชวิทยาลัยฯ ได้ให้ความร่วมมือกับประกาศของราชวิทยาลัยฯในเรื่อง "การสอนศัลยกรรมเสริมสวยให้กับแพทย์ทั่วไป" เป็นอย่างดียิ่ง

 

 

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ได้รับทราบด้วยความยินดีว่า
สมาชิกของราชวิทยาลัยฯ ได้ให้ความร่วมมือกับประกาศของราชวิทยาลัยฯ ในเรื่อง "การสอนศัลยกรรมเสริมสวยให้กับแพทย์ทั่วไป" เป็นอย่างดียิ่ง

ราชวิทยาลัยฯ ได้ทราบว่า นายแพทย์ สัมพันธ์ คมฤทธิ์ สมาชิกราชวิทยาลัยฯ ซึ่งได้รับหนังสืออนุมัติอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง และเสริมสร้างใบหน้า จากแพทยภา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเป็นครูที่ดีทางศัลยกรรมตกแต่ง และเสริมสร้างใบหน้า ให้แก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดของราชวิทยาลัยฯ ตลอดมา อย่างยาวนานเกือบ 10 ปี ได้หยุดทำการฝึกสอนแพทย์ทั่วไปให้ทำจมูกที่รามาวดีคลินิกแล้ว และได้หยุดการฝึกสอนดังกล่าวก่อนมีประกาศของราชวิทยาลัยฯ

ราชวิทยาลัยฯ จึงขอขอบคุณ นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ ที่เห็นแก่ส่วนรวม ให้ความร่วมมือกับราชวิทยาลัยฯ อย่างดียิ่ง

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน