Image
Login เข้าสู่ระบบ

ข่าวและกิจกรรม

ทบทวนความเข้าใจในการให้การฝึกอบรมศัลยกรรมเสริมสวยระยะสั้นแก่แพทย์ทั่วไป (สืบเนื่องจากการร้องเรียนการเปิดการฝึกอบรมไม่ได้มาตรฐาน)

Last update: 27.11.2015 

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักสูตรการฝึกอบรมอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมใบหน้าร่วมกับแพทยสภา

ขอประกาศให้สมาชิกแพทยสภา และสาธารณชนทุกท่านทราบว่า

 

     ปัจจุบันมีผู้ร้องเรียนว่า มีสมาชิกราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย บางท่านที่ได้รับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตร อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ทำการเปิดอบรมหลักสูตรศัลยกรรมเสริมสวยใบหน้า หรือจมูกระยะสั้นขึ้นเอง ให้กับแพทย์ทั่วไป โดยมีการกล่าวอ้างว่าผู้สอนเป็นศัลยแพทย์ตกแต่ง และเสริมใบหน้าที่ได้มาตรฐานของแพทยสภา ทำให้แพทย์ทั่วไปที่เข้าอบรมดังกล่าว รวมทั้งประชาชนทั่วไปเข้าใจผิด คิดว่าการฝึกอบรมหลักสูตรศัลยกรรมเสริมสวยใบหน้าหรือจมูกระยะสั้นจากสมาชิกนั้นๆ จะทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานแพทยสภา ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะหลักสูตรที่สมาชิกจัดสอนเองนั้นเป็นหลักสูตรนอกระบบมาตรฐานแพทยสภาที่จัดทำขึ้นเอง ซึ่งไม่มีการตรวจสอบและไม่ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานของแพทยสภา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด

     และเมื่อแพทย์ทั่วไปที่ผ่านการฝึกอบรมจากหลักสูตรนอกระบบมาตรฐานแพทยสภา ทำหัตถการศัลยกรรมเสริมสวยใบหน้าหรือจมูกกับประชาชนไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ จึงเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ควรเกิดต่อผู้ป่วย ซึ่งถูกอ้างว่าได้รับการฝึกสอนจากศัลยแพทย์ตกแต่ง และเสริมใบหน้า ภายใต้ความรับผิดชอบของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย สมาชิกราชวิทยาลัยโสตฯ และผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าเป็นอย่างมาก นับว่าสมาชิกฯ ผู้จัดการฝึกอบรมนอกระบบมาตรฐานแพทยสภาดังกล่าวเป็นผู้กระทำโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อส่วนรวมแต่อย่างใด

     ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแจ้งให้สมาชิกแพทยสภา และบุคคลทั่วไปให้ทราบว่า ราชวิทยาลัยโสตฯ ไม่สนับสนุนให้สมาชิกของราชวิทยาลัยฯ คนใดเปิดการสอน และฝึกอบรมนอกระบบมาตรฐานแพทยสภา แก่แพทย์เองโดยส่วนตัว สมาชิกราชวิทยาลัยโสตฯ และทุกท่านมีสิทธิกล่าวโทษต่อสมาชิกที่ก่อให้ผลกระทบดังกล่าวต่อแพทยสภา (มาตรา 28 แห่ง พรบ. ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525) เพื่อให้ดำเนินการพิจารณาสอบสวนว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติฯ หรือไม่ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

มาตรา 8 แพทยสภามีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
     (4) รับรองหลักสูตรต่าง ๆ สำหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพเวชกรรมของสถาบันทางการแพทย์
     (5) รับรองวิทยฐานะของสถาบันทางการแพทย์ที่ทำการฝึกอบรมใน (4)
     (6) ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ และ
ออกหนังสือแสดงวุฒิอื่น ๆ ในวิชาชีพเวชกรรม

มาตรา 12 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกมีดังต่อไปนี้
     (4) มีหน้าที่ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพและปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 28 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้คำหรือข้อความที่แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ทั้งนี้ รวมถึงการใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำดังกล่าวให้แก่ตน เว้นแต่ผู้ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขานั้น ๆ จากแพทยสภาหรือที่แพทยสภารับรองหรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อบังคับแพทยสภา

มาตรา 29 การขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ และหนังสือแสดงวุฒิอื่น ๆ ในวิชาชีพเวชกรรม ให้เป็นไปตามข้อบังคับแพทยสภา

มาตรา 32 บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเพราะการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใด มีสิทธิกล่าวหาประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้นั้นโดยทำเรื่องยื่นต่อแพทยสภา

บุคคลอื่น มีสิทธิกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมว่าประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม โดยทำเรื่องยื่นต่อแพทยสภา

คณะกรรมการ มีสิทธิกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้มีพฤติการณ์ที่สมควรให้มีการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม

สิทธิการกล่าวหา และสิทธิการกล่าวโทษ สิ้นสุดลงเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้กล่าวโทษรู้เรื่องการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมดังกล่าว และรู้ตัวผู้ประพฤติผิด ทั้งนี้ ไม่เกินสามปีนับแต่วันที่มีการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม

การถอนเรื่องการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษที่ได้ยื่นไว้แล้วนั้นไม่เป็นเหตุให้ระงับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

 

***ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

Download File