Image
Login เข้าสู่ระบบ

ข่าวและกิจกรรม

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ประจำปี 2559

Last update: 03.09.2015 

 ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รับสมัครแพทย์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าของแพทยสภา
ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  1. แพทย์ประจำบ้าน สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ชั้นปีสุดท้าย ที่มีสิทธิสอบวุฒิบัตรในปีนั้น
  2. โสต ศอ นาสิกแพทย์
  3. แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีสุดท้าย ที่มีสิทธิสอบวุฒิบัตรในปีนั้น
  4. ศัลยแพทย์ทั่วไป
  5. แพทย์ที่จบทันตแพทย์ และ ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  6. แพทย์ที่จบทันตแพทย์ และ กำลังฝึกอบรมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลในปีสุดท้าย ที่มีสิทธิสอบวุฒิบัตรในปีนั้น

 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ได้ที่ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
สอบสัมภาษณ์วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00น. ณ.ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของแพทยสภา :: คลิก
สอบถามรายละเอียดได้ที่ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโทร. 02-256-4103
นพ.กฤษฎา โกวิทวิบูล 086-345-2900 หรือ ที่ E-mail: facialcu56@gmail.com