Image
Login เข้าสู่ระบบ

ข่าวและกิจกรรม

กำหนดการรับโล่ผู้ที่ประสิทธิประสาทวิชาชีพทางโสต ศอ นาสิกวิทยา จนเกษียณอายุ วันที่ 15 ตค. 2556

Last update: 21.08.2013ณ แพทยสมาคม อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย เวลา 8.30 น.

 

 กำหนดการรับโล่ผู้ที่ประสิทธิประสาทวิชาชีพทางโสต ศอ นาสิกวิทยา จนเกษียณอายุ 

วันที่ 15 ตค. 2556  ณ แพทยสมาคม อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย

เวลา 8.30  น. และเชิญรับประทานอาหารเย็น เวลา 18.00 น.