Image
Login เข้าสู่ระบบ

ข่าวและกิจกรรม

ประกาศกิจกรรมงานบริหารการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

Last update: 16.08.2016ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

  • การกําหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ประจําบ้าน สาขาประเภทต่างๆ ประจําปีการฝึกอบรม ๒๕๖๐
  • Download