Image
Login เข้าสู่ระบบ

ข่าวและกิจกรรม

แนวทางการสอบวุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2558

Last update: 20.12.2013แนวทางการสอบเพื่อวุฒิบัตร/ หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2558

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

--------------------------

1.  คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ

               1.1 เพื่อหนังสืออนุมัติ ผู้เข้าสอบต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                    -เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเฉพาะทางหู คอ จมูกในโรงพยาบาลของราชการที่มีแผนกหู คอ จมูก (โสต ศอ นาสิกกรรม) หรือในสถาบันฝึกอบรมโสต ศอ นาสิกวิทยามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

             1.2 เพื่อวุฒิบัตร

                      ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                    -ได้รับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ในโครงการของแพทยสภา ครบ               3 ปี หรือ

                      -เป็นแพทย์ใช้ทุนที่ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรเฉพาะทางหู คอ จมูกในสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านโสต ศอ นาสิกวิทยา เป็นเวลา 3 ปี 6 เดือน หรือ

                    -ผ่านการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาจากสถาบันต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานครบถ้วนตามหลักสูตรอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 ปี

 

2. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ

                2.1 ใบสมัคร ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ชุด

                2.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จำนวน 3 ฉบับ

               2.3 ใบรับรองประสบการณ์สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา พร้อมสำเนา 2 ชุด (รวม 3 ชุด) ได้แก่

                      -สำเนาใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1, 2 และ หรือ

                    -หนังสือรับรองจากสถาบันฝึกอบรมว่าจะครบการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ก่อนวันสมัคร  หรือ

                    -หลักฐานแสดงว่าได้รับการฝึกอบรมสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาจากต่างประเทศครบถ้วนตามหลักสูตร (ไม่ต่ำกว่า 3 ปีหรือ

                    -หนังสือรับรองว่าเป็นแพทย์ใช้ทุนที่ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรเฉพาะสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาในสถาบันฝึกอบรมมาครบ 3 ปี 6 เดือน   หรือ

                    -หนังสือรับรองว่าได้ปฏิบัติงานในสาขาโสต ศอ นาสิกกรรม จากสถาบันของทางราชการมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (กรณีสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ)

2.4      หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นว่าเป็นผู้มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบพร้อมสำเนา                  2 ชุด (รวม 3 ชุด)

2.5      แบบบันทึกสถิติการผ่าตัด หรือ surgical logbook พร้อมสำนา 1 ชุด (รวม 2 ชุด)

2.6      หนังสือรับรองจากหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้ากองโสต ศอ นาสิก ในสถาบันฝึกอบรมนั้น ว่ามีผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐาน และเคยหรือกำลังจะนำเสนอในที่ประชุมวิชาการประจำปีของราชวิทยาลัยฯ พร้อมสำเนา 1 ชุด  ส่วนผลงานวิจัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ กำหนด และส่งให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ โดยตรงทาง electronic mail และส่งฉบับพิมพ์ 1 ฉบับสำหรับราชวิทยาลัยฯ

 

3. วันรับสมัครสอบ

                วันที่ 1-31 มีนาคม 2558

 

4.              สถานที่รับสมัคร

4.1      ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยฯ (www.rcot.org)  

4.2      ส่งใบสมัคร, เอกสารต่างๆ และค่าสมัครสอบทั้งหมดมาที่เลขาธิการราชวิทยาลัยฯ

                               พันเอก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กรีฑา ม่วงทอง

กองโสต ศอ นาสิกกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า

ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-354-7711 ต่อ 93685  E-mail: greetham_123@hotmail.com

 

5. ค่าสมัครสอบ

               ค่าธรรมเนียมการสอบ และค่าพิจารณาผลงานวิจัยรวมทั้งสิ้น 6,000.00 บาท ให้จ่ายเป็นเงินสดหรือเช็คธนาคาร สั่งจ่าย ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย (ไม่รับเช็คส่วนตัว)

 

6. วิธีการสอบและเกณฑ์

6.1. การสอบงานวิจัย แพทย์ประจำบ้านต้องส่งงานวิจัยและนำเสนองานวิจัยตามวันเวลาที่กำหนด การสอบงานวิจัยมีคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน หากไม่ส่งงานวิจัยจะไม่มีสิทธิสอบข้อเขียน

6.2. การสอบประเมินผล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

6.2.1 การสอบข้อเขียน

6.2.1.1  การสอบ basic Science เป็นการสอบที่จัดขึ้นในระหว่างการฝึกอบรม เป็นข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 100 ข้อ มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 10 ของคะแนนการสอบข้อเขียนทั้งหมด

6.2.1.2 การสอบข้อเขียนหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม เป็นข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 180 ข้อ แบ่งเป็นช่วงเช้า 100 ข้อ (3 ชั่วโมง) และช่วงบ่าย 80 ข้อ (2 ชั่วโมง 30 นาที) มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนการสอบข้อเขียนทั้งหมด

6.2.2 การสอบปากเปล่า จำนวน 3 ข้อ ข้อละ 100 คะแนน ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้ 1) หู 2) จมูกและทั่วไป และ 3) ศัลยกรรมศีรษะและคอ

                6.3 เกณฑ์ผ่าน

                                6.3.1 เกณฑ์ผ่านสำหรับการสอบข้อเขียน

6.3.1.1 ผู้สอบต้องทำคะแนนสอบข้อเขียน (การสอบ basic science รวมกับการสอบข้อเขียนหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม) ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าสอบผ่าน และมีสิทธิสอบปากเปล่า

6.3.1.2 ถ้าได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ถือว่าสอบไม่ผ่าน แต่ถ้ารวมคะแนนวิจัยแล้วได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ให้มีสิทธิสอบปากเปล่า

6.3.1.3 ถ้าได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 55 ถือว่าสอบไม่ผ่าน และไม่มีสิทธิสอบปากเปล่า

6.3.2 เกณฑ์ผ่านสำหรับการสอบปากเปล่า

6.3.2.1 ผู้สอบต้องทำคะแนนสอบปากเปล่าได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 อย่างน้อย 2 ใน 3 ข้อ หรือ ได้คะแนนรวมทั้ง 3 ข้อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

6.3.2.2 หากสอบปากเปล่าไม่ผ่าน ให้อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาได้ตก โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานขณะฝึกอบรม ทัศนคติ เป็นต้น โดยคำตัดสินของอนุกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด

                6.4 กรณีสอบไม่ผ่าน

                                6.4.1 กรณีสอบข้อเขียนไม่ผ่าน และไม่มีสิทธิสอบปากเปล่า ให้สอบใหม่ทั้งหมดในปีถัดไป

                                6.4.2 กรณีสอบปากเปล่าไม่ผ่าน ให้สอบใหม่ในปีถัดไปดังนี้

                                                6.4.2.1 ถ้าคะแนนสอบข้อเขียนได้น้อยกว่าร้อยละ 60 ให้สอบใหม่ทั้งหมด

6.4.2.2 ถ้าคะแนนสอบข้อเขียนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ให้สอบใหม่เฉพาะการสอบ

            ปากเปล่า

                                6.4.3 หากสอบใหม่แล้วไม่ผ่านอีก ต้องสอบใหม่ทั้งหมดในปีถัดไป

 

หมายเหตุ  ผู้สมัครสอบสามารถดาวน์โหลดแนวทางการสอบและใบสมัครสอบได้จากเว็บไซต์ของ

ราชวิทยาลัยโสตฯ www.rcot.org

 

Download File