Image
Login เข้าสู่ระบบ

ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยวาระ พ.ศ.๒๕๖๔-๖๖

Last update: 15.07.2020
ประวัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ

1 พลโท นพ.กรีฑา ม่วงทอง
2 นพ.เดชศักดิ์ สุขนวล
3 พล.อ.ต.พญ.ทรงพร วาณิชเสนี
4 ผศ.นพ.เธียรไชย ภัทรสกุลชัย
5 พญ.นาตยา มิลล์
6 นพ.ประยุทธ์ ตันสุริยวงศ์
7 นพ.พีรพันธ์ เจริญชาศรี
8 พญ.เพ็ญพรรณ บุณประสานสุข
9 รศ.นพ.ภาคภูมิ สุปิยพันธ์
10 นพ.มนัส ตั้งเมตตาจิตตกุล
11 นพ.มานัส โพธาภรณ์
12 พล.ต.ต.นพ.วิชัย ลีวรรนภาใส
13 รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
14 นพ.สาธิต ก้านทอง
15 นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร
16 นพ.สิทธิ เขาวน์ชื่น
17 นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์
18 พญ.อริยา ดุษฎีโหนด
19 นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์