Image
Login เข้าสู่ระบบ

ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ศ.นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ในฐานะผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการส่งเสริมดนตรี

Last update: 25.02.2010มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ศ.นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ในฐานะผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการส่งเสริมดนตรี 23 ธันวาคม 2552 14:52 ที่มา ตลท.

 

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ศ.นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ในฐานะผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการส่งเสริมดนตรี

          มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เชิดชู ศ.นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล มอบ “รางวัลสุกรี เจริญสุข” ประจำปี 2552 ในฐานะเป็นผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการส่งเสริมดนตรี ด้วยเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาดนตรีวิทยา และประวัติศาสตร์ดนตรี รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีส่วนสร้างแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดความรู้เรื่องดนตรีไทยแก่นิสิต นักศึกษา จนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ นับเป็นบุคคลสำคัญในการสืบสานดนตรีไทยซึ่งเป็นมรดกของชาติ 
          นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะกรรมการและเลขานุการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยว่า มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการส่งเสริมดนตรี แก่ ศ.นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณารางวัลให้รับรางวัลสุกรี เจริญสุข ประจำปี 2552 
          “การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ ศ.นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการยกย่องผู้ที่ร่วมสืบสานวัฒนธรรมของชาติผ่านดนตรีไทย ซึ่งสมควรได้รับการชื่นชมในความตั้งใจและอุทิศตนมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งหวังที่จะให้การเชิดชูผู้ทำความดีในสาขาต่าง ๆ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างกำลังใจแก่ผู้ทำความดี เพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมไทยให้ยั่งยืนต่อไป” นางภัทรียากล่าว
          รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข กล่าวว่า “ศ.นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เป็นบุคคลที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข อย่างเป็นเอกฉันท์ ด้วยเป็นบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคม สร้างสรรค์งานดนตรี ทั้งด้านการศึกษาดนตรี การแสดง การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางดนตรี และผลิตบุคลากรด้านดนตรีแก่สังคมมาโดยตลอด 
          นอกจากนี้ ท่านได้อุทิศตนเองพัฒนาดนตรีและถ่ายทอดความรู้เรื่องดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ โดยเป็นอาจารย์สอนนิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยตลอดเวลาของการทำงาน ท่านยังเป็น ผู้สร้างสรรค์งานดนตรี ทั้งงานเขียน วรรณกรรม งานผลิตสื่อด้านวัฒนธรรมการดนตรี การวิจัยประวัตินักดนตรีไทย จนได้รับ การยกย่องจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
          ปัจจุบัน ศ.นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ยังทำงานเพื่อพัฒนาวงการดนตรีอย่างต่อเนื่อง อาทิ เป็นกรรมการจัดการชำระและ ร่างเขียนสารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ราชบัณฑิตยสถานหลายภาค
          ทั้งนี้ มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ได้คัดเลือกผู้ทำความดีสาขาการส่งเสริมดนตรี โดยมีคณะกรรมการพิจารณารางวัล 14 ท่าน ได้แก่ กรรมการจากมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข จำนวน 8 ท่าน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน เช่น คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และคุณวินัย พันธุรักษ์ ผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2550 และ 2551 จำนวน 2 ท่าน และผู้แทนมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 1 ท่าน ร่วมกันพิจารณาถึงผลงานดีเด่นของผู้สมควรได้รับการยกย่องในการทำความดีด้านการส่งเสริมดนตรี 

          การมอบรางวัลสุกรี เจริญสุข แก่ศ.นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เป็น 1 ใน 6 สาขาของโครงการเชิดชูผู้ทำความดี เพื่อสังคม ซึ่งมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา เพื่อยกย่องและส่งเสริมให้ผู้ทำความดีในแต่ละสาขามีกำลังใจที่จะทำความดีต่อไป รวมทั้ง          ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้มีผู้ทำความดีในสังคมเพิ่มมากขึ้น

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. S-E-T Call Center 0-2229-2222
          สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ลดาวัลย์ กันทวงศ์ 
          โทร.0-2229-2035 / กนกวรรณ เข็มมาลัย โทร. 0-2229-2048 
          วรรษมน เสาวคนธ์เสถียร โทร. 0-2229-2797