Image
Login เข้าสู่ระบบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการของ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

Last update: 11.11.2013


การประชุมเชิงปฏิบัติการของ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

Surgical Management for Obstructive Sleep apnea: Hands-on Workshop in Fresh Cadavers

วันที่ 11-13 ธันวาคม 2556

ณ ห้องประชุม ตึก สว.2 และ ห้องปฏิบัติการ 8 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

- โปรแกรมการประชุม