Image
Login เข้าสู่ระบบ

กำหนดวันที่รับวุฒิบัตรและอนุมัติบัตร วันที่ 15 ตค. 2556

Last update: 21.08.2013


 

 กำหนดวันที่รับวุฒิบัตรและอนุมัติบัตร วันที่  15 ตค. 2556

ณ แพทยสมาคม อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย เวลา 8.30 น. 

ขอให้ผู้มารับฯ ให้มารับเสื้อครุยและซักซ้อม ในเวลา 7.00 น.