Image
Login เข้าสู่ระบบ

The 2 nd ASEAN Sleep Congress Committee

Last update: 01.07.2013


 The 2 nd ASEAN Sleep Congress Committee

การประชุมระดับอาเซียน มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความสามารถในการดูแล
                                ผู้ป่วยทั้งเชิงรุกและตั้งรับได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการนอนหลับ
                                และความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการนอนหลับให้แก่แพทย์และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจในวงกว้าง
                                    จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2556 ณ อาคาร อปร. ชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์