Image
Login เข้าสู่ระบบ

ประชาสัมพันธ์ ราชวิทยาลัยส่งตัวแทนเข้าประชุมประชาพิจารณ์การวินิจฉัยโรคร่วม ฉับบที่ 6.0 thai DRG version 6.0.

Last update: 14.06.2016


ราชวิทยาลัยส่งตัวแทนเข้าประชุมประชาพิจารณ์การวินิจฉัยโรคร่วม ฉับบที่ 6.0 thai DRG version 6.0. วันที่ 15 มิ.ย. 2559 ที่กระทรวงสาธารณสุข