Image
Login เข้าสู่ระบบ

การประชุมประจำปี ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/ 2559

Last update: 12.09.2016


ประชาสัมพันธ์ งานประชุมราชวิทยาลัยประจำปี2559 ครั้งที่2/2559

วันที่ 10-12ตุลาคม 2559 ณ แพทยสมาคม อาคารเฉิลมพระบารมี ซอยศูนย์วิจัย กทม.

พร้อมร่วมงานรับวุฒิบัตร ของสาขาโสต ศอ นาสิก และอนุสาขาศัลยศาสตร์ตบแต่งเสริมสร้างใบหน้า ประจำปีการฝึกอบรม 2558


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
1. หนังสือเชิญบุคลากรเข้าประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2559
2. ร่างกำหนดการประชุม [กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง]

ประชาสัมพันธ์ งานประชุมราชวิทยาลัยประจำปี2559 ครั้งที่2/2559

วันที่ 10-12ตุลาคม 2559 ณ แพทยสมาคม อาคารเฉิลมพระบารมี ซอยศูนย์วิจัย กทม.

พร้อมร่วมงานรับวุฒิบัตร ของสาขาโสต ศอ นาสิก และอนุสาขาศัลยศาสตร์ตบแต่งเสริมสร้างใบหน้า ประจำปีการฝึกอบรม 2558


ภาพกิจกรรม