Image
Login เข้าสู่ระบบ

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2559 ณ โรงแรม The Zign พัทยา จังหวัดชลบุรี

Last update: 22.04.2016
• กำหนดการประชุมกำหนดการประชุมวิชาการปี 2559 ครั้งที่ 1

   วันที่ 26 - 28 เมษายน 2559

   ณ โรงแรม The Zign , พัทยา

   ในงานนี้มีการประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านและขอเชิญสมาชิกส่งผลงาน Free Paper

   และเข้าร่วมงานเลี้ยงตอนเย็นพร้อมครอบครัว ที่ชั้น 1 ห้องอาหารของโรงแรม

   เวลา 18.00 น. และขอเชิญตรวจสอบคะแนน CME ได้ที่หน้างานประชุม ในช่องประชาสัมพันธ์

• จดหมายขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ

• ดาวน์โหลด(ร่าง) กำหนดการประชุมประจำปี ครั้งที่ 1/2559

• ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่1/2559 (ฉบับเต็ม)