Image
Login เข้าสู่ระบบ

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2559

Last update: 17.08.2015


ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2559ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย จะดำเนินการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาโสต ศอ นาสิก และอนุสาขาศัลยศาสตร์ตบแต่งเสริมสร้างใบหน้า ประจำปีการฝึกอบรม 2559 โดยมีกำหนดการและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. กำหนดเวลาการรับสมัคร
    ยื่นใบสมัครและหลักฐานโดยตรงที่สถาบันฝึกอบรมที่ต้องการสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2558 (เว้นวันหยุดราชการ)

2. ผู้สมัคร จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาดังนี้
    2.1) เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
    2.2) เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
    2.3) ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ 1 ปี และได้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามที่แพทยสภากำหนด
    2.4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและไม่อยู่ในรายชื่อของผู้ถูกตัดสิทธิการสมัครแพทย์ประจำบ้านในปีการศึกษา 2559

3. หลักฐานและเอกสารการสมัคร
   3.1) ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้วถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป สามารถ download แบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยฯ
   3.2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   3.3) สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
   3.4) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
   3.5) หนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคล การศึกษาฝึกอบรม ผลงานวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ ( curriculum vitae)ของผู้สมัคร
   3.6) สำเนาประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ
   3.7) สำเนาหนังสือจากต้นสังกัด (หน่วยงานรัฐบาล) อนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก (ถ้ามี)
   3.8) หนังสือรับรอง/แนะนำผู้สมัคร (ถ้ามี) โดยสามารถยื่นหลักฐานและใบสมัครได้มากกว่า 1 สถาบัน

4. กำหนดการสอบคัดเลือก
   4.1) วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 8.00 – 16.00 น. รอบที่ 1
   4.2) วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 8.00 – 16.00 น. รอบที่ 2

5. การประกาศผลการคัดเลือก
    ราชวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบผ่านทางสถาบันฝึกอบรม หลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

6. กำหนดการรายงานตัวและเริ่มการฝึกอบรม
   แพทย์ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องทำการยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม โดยกรอกใบยืนยันใน website แพทยสภา
   ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559 และเริ่มการฝึกอบรมตามวันและเวลาที่สถาบันฝึกอบรมกำหนด

7. การจำกัดสิทธิ์ในการสมัครแพทย์ประจำบ้าน
   ราชวิทยาลัยฯ จะพิจารณาจำกัดสิทธิ์ในการสมัครแพทย์ประจำบ้านในปีการฝึกอบรมถัดไป ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วขาดการฝึกอบรม ในกรณีต่อไปนี้
   7.1) ไม่มารายงานตัว ณ สถาบันฝึกอบรมตามกำหนดเวลาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
   7.2) ลาออกจากการฝึกอบรมหลังจากยืนยันการตอบรับการเป็นแพทย์ประจำบ้านหรือเข้ารับการฝึกอบรมแล้วโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
   7.3) เปลี่ยนต้นสังกัดหรือลาออกจากราชการ (ในกรณีที่มีต้นสังกัด) ในระหว่างฝึกอบรม

หมายเหตุ:
(ก) ผู้สมัครทุกคนจะต้องรับผิดชอบตรวจสอบใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้อง ครบถ้วนหากตรวจพบในภายหลังว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะถึงแม้จะประกาศผลการคัดเลือกแล้วก็ตาม และราชวิทยาลัยฯ ไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้น
(ข) ต้นสังกัด หมายถึง หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกำกับของรัฐ และสภากาชาดไทย รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ และองค์กรอื่นที่คณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาอนุมัติ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2558

(นพ.ภักดี สรรค์นิกร)
ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลดใบสมัคร :: คลิก