Image
Login เข้าสู่ระบบ

รายชื่อผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ที่เข้าประกวดในงานประชุมราชวิทยาลัย

Last update: 23.04.2015


 

 ขอเชิญชวนให้กำลังใจและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การประกวดวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

วันอังคารที่ 28 เม.ย 58โรงแรม The Zignพัทยาห้องประชุมเล็ก อาคาร A ชั้น TRเวลา 13.00น.

ลำดับการนำเสนอ

ชื่อเรื่อง

สถาบัน

นำเสนอโดย

1

ความสัมพันธ์ระหว่างแบบสอบถามการได้ยินห้านาทีฉบับภาษาไทยและการตรวจการได้ยินแบบคัดกรองในการตรวจคัดกรองการสูญเสียการได้ยินจากการสัมผัสเสียงดังของพนักงานกลุ่มเสี่ยงในโรงงาน

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นพ.สิทธิ  เชาวน์ชื่น

2

ลักษณะภาพถ่ายรังสีของก้างปลาและความแม่นยำของภาพถ่ายรังสีดิจิตอลในการวินิจฉัยก้างปลาติดคอ

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พญ.กนกกาญจน์  มหาวีรวัฒน์

3

การใช้เสียงดนตรีความถี่เฉพาะตัวเพื่อบำบัดผู้ป่วยที่มีเสียงดังในหู

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

พญ.เกศริน  กิตติวรรณวงศ์

4

การตรวจหาการเปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุลในผู้ป่วยเนื้องอกของต่อมไทรอยด์ที่มีความไม่แน่ชัดของผลทางเซลล์วิทยาจากการรายงานตามเบเธสดา

คณะแพทยศาสตร์   ศิริราชพยาบาล

พญ.ณัฐธยาน์ปิยะวัฒยากร

5

การตรวจค่าเบี่ยงเบนในการมองภาพแนวตั้งก่อนและหลังผ่าตัดเอากระดูกโกลนออกทั้งหมด

คณะแพทยศาสตร์   ศิริราชพยาบาล

พญ.นิธิตา  สัตตรัตน์ไพจิตร

6

การศึกษากลุ่มโรคการบีบตัวผิดปกติของหลอดอาหารในผู้ป่วยโรคน้ำย่อยไหลย้อนบริเวณคอและกล่องเสียง

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

พญ.กุลวัชร สำเภาพล

7

การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้ที่ดามผนังกั้นจมูกที่ประกอบขึ้นร่วมกับท่อหายใจทางจมูกกับที่ดามผนังกั้นจมูกสำเร็จรูปชนิด Doyle splint หลังการผ่าตัดผนังกั้นจมูก

คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พญ.วาริตา บุญจงเจริญ

8

การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชุดทดสอบแผ่นแป้ง-ไอโอดีนกับ Minor Starch-lodine Test ในการตรวจวินิจฉัยภาวะ Frey's Syndrome Comparative study between Starch-Iodine Patch Test and Minor Starch-Iodine Test in diagnosis of Frey’s syndrome

คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ.พีรวัชร์  เอมประเสริฐสุข

9

การศึกษาผลการใช้สารส้มแบบทาในการรักษา Frey's syndrome:การศึกษานำร่อง Treatment of Frey's syndrome with topical ammonium alum: a pilot study

คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ.นิยม  เชื้อศุภโรบล

10

ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บของกล่องเสียงจากการใส่ท่อช่วยหายใจระยะสั้น

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นพ.วิศรุต  สามัคคีธรรม

 

 

                                        รายชื่อกรรมการประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านปี 2558

 

                                                                     1.  รศ.พญ.ปริยนันทน์  จารุจินดา                                            วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

                                                                  ประธานการประกวดวิจัยแพทย์ประจำบ้าน

                                                                    2.  รศ.พญ.จิระสุข  จงกลวัฒนา                                         คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

                                                                  ประธานการให้คะแนน (Chairman)

                                                                    3.  พญ.วัชราภรณ์  บัวโฉม                                                 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

                                                                  ประธานร่วมการให้คะแนน (Co-Chairman)

 

 

กรรมการให้คะแนน

สถาบัน

1.

รศ.นพ.พงศกร ตันติลีปิกร

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

2.

รศ.นพ.วิรัชเกียรติศรีสกุล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3.

ผศ.นพ.ภัทรวุฒิวัฒนศัพท์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.

ผศ.นพ.ธงชัยพงศ์มฆพัฒน์

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

5.

รศ.นพ.ทรงกลดเอี่ยมจตุรภัทร

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6.

รศ.พญ.สายสวาทไชยเศรษฐ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.

อ.นพ.จิระพงษ์  อังคะรา

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

8.

อ.พญ.ฤทัยรัตน์สุพฤกษ์ทวีชัย

โรงพยาบาลราชวิถี

9.

อ.นพ.จงรักษ์ พรหมใจรักษ์

โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช

10.

รศ.นพ.ไวพจน์จันทร์วิเมลือง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11.

12.

อ.นพ.สุประพลจันทพันธ์

อ.พญ.อุศนา  พรหมโยธิน

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 

กรรมการกลางจากนอกราชวิทยาลัยฯ 2 ท่าน

                 13.รศ.นพ.บัณฑิต ถิ่นคำรพ                                  ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น

 

14. ศ.พญ.วสี  ตุลวรรธนะ                                     ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย